Ercros informa sobre la compra de 102.000 accions pròpies

Capital social
Barcelona

La Societat informa que, a l'empara del cinquè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 2 d’abril i el 3 d’abril de 2020, ha portat a terme la compra de 102.000 accions pròpies. En l'actualitat, la Societat posseeix 3.398.964 accions en autocartera (3,24 %).

A continuació es presenta el desglossament de les operacions sobre pròpies accions de la Societat realitzades entre el 2 d’abril i el 3 d’abril de 2020:

Data

N. accions

€/acció

02/04/2020

52.000

2,327 €

03/04/2020

50.000

2,368 €

 

S'acompanya com a annex el detall de les operacions realitzades durant l'esmentat període.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Capital social
Barcelona,
Capital social
Barcelona,