Ercros informa sobre la compra de 123.121 accions pròpies

Capital social
Barcelona

De conformitat amb el que estableix l'article 228 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, SA (En endavant, "la Societat"), mitjançant aquest escrit comunica el següent

FET RELLEVANT

Com a continuació del fet rellevant número 266.852 publicat el 15 de juny de 2018, la Societat informa que, a l'empara del quart programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 25 de febrer i el 5 de març de 2019, ha portat a terme la compra de 123.121 accions pròpies. En el marc d'aquest quart programa, entre el 9 de juliol i el 5 de març de 2019, la Societat ha adquirit 1.682.267 accions pròpies.

En l'actualitat, la Societat posseeix 2.135.375 accions en autocartera (1,98 %).

A continuació presentem el desglossament de les operacions sobre accions pròpies de la Societat realitzades entre el 14 i el 5 de març de 2019:

Data

N. accions

€/acció

25/02/2019

11.973

3,598 €

26/02/2019

11.996

3,532 €

27/02/2019

11.968

3,541 €

28/02/2019

21.984

3,458 €

01/02/2019

21.995

3,519 €

04/02/2019

21.991

3,488 €

05/02/2019

21.214

3,423 €

 

S'acompanya com a annex el detall de les operacions realitzades durant l'esmentat període.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Capital social
Barcelona,
Capital social
Barcelona,