Ercros informa sobre la compra de 152.337 accions pròpies

Capital social
Barcelona

De conformitat amb el que estableix l'article 228 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, SA (En endavant, "la Societat"), mitjançant aquest escrit comunica el següent

FET RELLEVANT

Com a continuació del fet rellevant número 266.852 publicat el 15 de juny de 2018, la Societat informa que, a l'empara del quart programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 6 i el 14 de març de 2019, ha portat a terme la compra de 152.337 accions pròpies. En el marc d'aquest quart programa, entre el 9 de juliol i el 14 de març de 2019, la Societat ha adquirit 1.834.604 accions pròpies.

En l'actualitat, la Societat posseeix 2.287.712 accions en autocartera (2,12 %).

A continuació presentem el desglossament de les operacions sobre accions pròpies de la Societat realitzades entre el 6 i el 14 de març de 2019:

Data

N. accions

€/acció

06/03/2019

21.655

3,435 €

07/03/2019

20.902

3,370 €

08/03/2019

21.937

3,231 €

11/03/2019

21.984

3,173 €

12/03/2019

21.935

3,186 €

13/03/2019

21.967

3,156 €

14/03/2019

21.957

3,221 €

 

S'acompanya com a annex el detall de les operacions realitzades durant l'esmentat període.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.