Ercros informa sobre la compra de 161.704 accions pròpies

Capital social
Barcelona

De conformitat amb el que estableix l'article 228 del Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Mercat de Valors, Ercros, SA (En endavant, "la Societat"), mitjançant aquest escrit comunica el següent

FET RELLEVANT

Com a continuació del fet rellevant número 266.852 publicat el 15 de juny de 2018, la Societat informa que, a l'empara del quart programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 4 i el 10 d'abril de 2019, ha portat a terme la compra de 161.704 accions pròpies. En el marc d'aquest quart programa, entre el 9 de juliol i el 10 d'abril de 2019, la Societat ha adquirit 2.343.050 accions pròpies.

En l'actualitat, la Societat posseeix 2.796.158 accions en autocartera (2,59 %).

A continuació presentem el desglossament de les operacions sobre accions pròpies de la Societat realitzades entre el 4 i el 10 d'abril de 2019:

Data

N. accions

€/acció

04/04/2019

29.997

3,272 €

05/04/2019

33.716

3,181 €

08/04/2019

29.997

3,111 €

09/04/2019

29.997

3,128 €

10/04/2019

37.997

2,886 €

 

S'acompanya com a annex el detall de les operacions realitzades durant l'esmentat període.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada