Ercros informa sobre la compra de 199.521 accions pròpies

Capital social
Barcelona

La Societat informa que, a l'empara del sisè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 5 i el 12 de abril de 2022, ha dut a terme la compra de 199.521 accions pròpies segons es desglossa a la taula següent.

En l'actualitat, la Societat posseeix 4.062.855 accions en autocartera (4,02%).

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.