Ercros informa sobre la compra de 199.521 accions pròpies

Capital social
Barcelona

La Societat informa que, a l'empara del sisè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 5 i el 12 de abril de 2022, ha dut a terme la compra de 199.521 accions pròpies segons es desglossa a la taula següent.

En l'actualitat, la Societat posseeix 4.062.855 accions en autocartera (4,02%).

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Capital social
Barcelona,
Capital social
Barcelona,