Ercros informa sobre la compra de 208.020 accions pròpies

Capital social
Barcelona

Com a continuació de la informació rellevant número 9962 publicada l'11 de juny de 2021, la Societat informa que, a l'empara del sisè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 25 de gener i el 2 de febrer de 2022, ha dut a terme la compra de 208.020 accions pròpies. 

En l'actualitat, la Societat posseeix 2.398.167 accions en autocartera (2,38%).

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada