Ercros informa sobre la compra de 283.259 accions pròpies

Capital social
Barcelona

La Societat informa que, a l'empara del sisè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 2 i el 11 de febrer de 2022, ha dut a terme la compra de 283.259 accions pròpies. 

En l'actualitat, la Societat posseeix 2.681.426 accions en autocartera (2,66%).

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.