Ercros informa sobre la compra de 320.125 accions pròpies

Capital social
Barcelona

La Societat informa que, a l'empara del sisè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 14 i el 22 de febrer de 2022, ha dut a terme la compra de 320.125 accions pròpies.

En l'actualitat, la Societat posseeix 3.001.551 accions en autocartera (2,97%).

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada