Ercros informa sobre la compra de 380.000 accions pròpies

Capital social
Barcelona

La Societat informa que, a l'empara del cinquè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 6 i el 16 d’abril de 2020, ha portat a terme la compra de 380.000 accions pròpies.

En l'actualitat, la Societat posseeix 3.778.964 accions en autocartera (3,60 %).

A continuació presentem el desglossament de les operacions sobre pròpies accions de la Societat realitzades entre el 6 i el 16 d’abril de 2020:

Data

N. accions

€/acció

06/04/2020

51.000

2,422 €

07/04/2020

50.000

2,534 €

08/04/2020

52.000

2,456 €

09/04/2020

50.000

2,533 €

14/04/2020

50.000

2,547 €

15/04/2020

102.000

2,411 €

16/04/2020

25.000

2,453 €

 

S'acompanya com a annex el detall de les operacions realitzades durant l'esmentat període.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.