Ercros informa sobre la compra de 403.000 accions pròpies

Capital social
Barcelona

La Societat informa que, a l'empara del cinquè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 24 de març i l’1 d’abril de 2020, ha portat a terme la compra de 403.000 accions pròpies.

En l'actualitat, la Societat posseeix 3.296.964 accions en autocartera (3,14 %).

A continuació es presenta el desglossament de les operacions sobre pròpies accions de la Societat realitzades entre el 24 de març i l’1 d’abril de 2020:

Data

Nº d’accions

€/acció

24/03/2020

50.000

2,235 €

25/03/2020

50.000

2,244 €

26/03/2020

50.000

2,213 €

27/03/2020

50.000

2,244 €

30/03/2020

51.000

2,296 €

31/03/2020

100.000

2,292 €

01/04/2020

52.000

2,296 €

 

S'acompanya com a annex el detall de les operacions realitzades durant l'esmentat període.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.