Ercros informa sobre la compra de 548.390 accions pròpies

Capital social
Barcelona

Com a continuació de la informació rellevant número 14 publicada l'11 de febrer de 2020, la Societat informa que, a l'empara del cinquè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 12 i el 20 de febrer de 2020, ha portat a terme la compra de 548.390 accions pròpies.

En l'actualitat, la Societat posseeix 548.390 accions en autocartera (0,52%).

A continuació presentem el desglossament de les operacions sobre pròpies accions de la Societat realitzades entre el 12 i el 20 de febrer de 2020:

Data

N. accions

€/acció

12/02/2020

70.691

2,819 €

13/02/2020

77.807

2,749 €

14/02/2020

83.193

2,827 €

17/02/2020

82.347

2,766 €

18/02/2020

85.559

2,718 €

19/02/2020

88.793

2,669 €

20/02/2020

60.000

2,570 €

 

S'acompanya com a annex el detall de les operacions realitzades durant l'esmentat període.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada