Ercros informa sobre la compra de 558.743 accions pròpies

Capital social
Barcelona

Com a continuació de la informació rellevant número 14 publicada l'11 de febrer de 2020, la Societat informa que, a l'empara del cinquè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 13 i el 23 de març de 2020, ha portat a terme la compra de 558.743 accions pròpies.

En l'actualitat, la Societat posseeix 2.893.964 accions en autocartera (2,76 %).

A continuació presentem el desglossament de les operacions sobre pròpies accions de la Societat realitzades entre el 13 i el 23 de març de 2020:

Data

N. accions

€/acció

13/03/2020

70.000

1,691 €

16/03/2020

170.000

1,485 €

17/03/2020

79.246

1,515 €

18/03/2020

64.497

1,796 €

19/03/2020

70.000

2,026 €

20/03/2020

50.000

2,264 €

23/03/2020

55.000

2,150 €

 

S'acompanya com a annex el detall de les operacions realitzades durant l'esmentat període.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada