Ercros informa sobre la compra de 681.278 accions pròpies

Capital social
Barcelona

Com a continuació de la informació rellevant número 14 publicada l'11 de febrer de 2020, la Societat informa que, a l'empara del cinquè programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 21 de febrer i el 2 de març de 2020, ha portat a terme la compra de 681.278 accions pròpies.

En l'actualitat, la Societat posseeix 1.229.668 accions en autocartera (1,17 %).

A continuació presentem el desglossament de les operacions sobre pròpies accions de la Societat realitzades entre el 21 de febrer i el 2 de març de 2020:

Data

N. accions

€/acció

21/02/2020

60.000

2,448 €

24/02/2020

111.798

2,298 €

25/02/2020

61.000

2,251 €

26/02/2020

125.610

2,269 €

27/02/2020

134.432

2,247 €

28/02/2020

86.392

2,271 €

02/03/2020

102.046

2,233 €

 

S'acompanya com a annex el detall de les operacions realitzades durant l'esmentat període.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.