Ercros informa sobre la compra de 75.731 accions pròpies

Capital social
Barcelona

Com a continuació del fet rellevant número 266.852 publicat el 15 de juny de 2018, la Societat informa que, a l'empara del quart programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 5 i el 13 de febrer de 2019, ha portat a terme la compra de 75.731 accions pròpies. En el marc d'aquest quart programa, entre el 9 de juliol i el 13 de febrer de 2019, la Societat ha adquirit 1.466.533 accions pròpies.

En l'actualitat, la Societat posseeix 1.919.641 accions en autocartera (1,78 %).

A continuació presentem el desglossament de les operacions sobre accions pròpies de la Societat realitzades entre el 5 i el 13 de febrer de 2019:

Data

N. accions

€/acció

05/02/2019

12.000

3,581 €

07/02/2019

16.000

3,524 €

08/02/2019

20.000

3,410 €

11/02/2019

12.000

3,427 €

12/02/2019

12.000

3,548 €

13/02/2019

3.731

3,503 €

 

S'acompanya com a annex el detall de les operacions realitzades durant l'esmentat període.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Capital social
Barcelona,
Capital social
Barcelona,