Ercros informa sobre la compra de 84.000 accions pròpies

Capital social
Barcelona

La Societat informa que, a l'empara del quart programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 25 de gener i el 4 de febrer de 2019, ha portat a terme la compra de 84.000 accions pròpies. En el marc d'aquest quart programa, entre el 9 de juliol i el 4 de febrer de 2019, la Societat ha adquirit 1.390.802 accions pròpies.

En l'actualitat, la Societat posseeix 1.843.910 accions en autocartera (1,71 %).

A continuació presentem el desglossament de les operacions sobre accions pròpies de la Societat realitzades entre el 25 de gener i el 4 de febrer de 2019:

Data

N. accions

€/acció

25/01/2019

12.000

3,778 €

28/01/2019

12.000

3,775 €

29/01/2019

12.000

3,778 €

30/01/2019

12.000

3,731 €

31/01/2019

12.000

3,614 €

01/02/2019

12.000

3,603 €

04/02/2019

12.000

3,561 €

 

S'acompanya com a annex el detall de les operacions realitzades durant l'esmentat període.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Capital social
Barcelona,
Capital social
Barcelona,