Ercros informa sobre la compra de 84.000 accions pròpies

Capital social
Barcelona

La Societat informa que, a l'empara del quart programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 25 de gener i el 4 de febrer de 2019, ha portat a terme la compra de 84.000 accions pròpies. En el marc d'aquest quart programa, entre el 9 de juliol i el 4 de febrer de 2019, la Societat ha adquirit 1.390.802 accions pròpies.

En l'actualitat, la Societat posseeix 1.843.910 accions en autocartera (1,71 %).

A continuació presentem el desglossament de les operacions sobre accions pròpies de la Societat realitzades entre el 25 de gener i el 4 de febrer de 2019:

Data

N. accions

€/acció

25/01/2019

12.000

3,778 €

28/01/2019

12.000

3,775 €

29/01/2019

12.000

3,778 €

30/01/2019

12.000

3,731 €

31/01/2019

12.000

3,614 €

01/02/2019

12.000

3,603 €

04/02/2019

12.000

3,561 €

 

S'acompanya com a annex el detall de les operacions realitzades durant l'esmentat període.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.