Ercros informa sobre la compra de 92.613 accions pròpies

Capital social
Barcelona

La Societat informa que, a l'empara del quart programa de recompra d'accions pròpies per amortitzar, durant el període transcorregut entre el 14 i el 22 de febrer de 2019, ha portat a terme la compra de 92.613 accions pròpies. En el marc d'aquest quart programa, entre el 9 de juliol i el 22 de febrer de 2019, la Societat ha adquirit 1.559.146 accions pròpies.

En l'actualitat, la Societat posseeix 2.012.254 accions en autocartera (1,87 %).

A continuació presentem el desglossament de les operacions sobre accions pròpies de la Societat realitzades entre el 14 i el 22 de febrer de 2019:

Data

N. accions

€/acció

14/02/2019

11.980

3,521 €

15/02/2019

14.877

3,555 €

18/02/2019

15.995

3,788 €

19/02/2019

11.989

3,901 €

20/02/2019

7.967

3,803 €

21/02/2019

17.844

3,657 €

22/02/2019

11.961

3,574 €

 

S'acompanya com a annex el detall de les operacions realitzades durant l'esmentat període.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.