Ercros inscriu una reducció del 4,33% del seu capital social

Capital social
Barcelona

Ercros informa que, l‘11 de juliol de 2022, ha estat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona l'escriptura de la reducció del seu capital social en 1.311.614,40 euros, corresponent a l'amortització de 4.372.048 d'accions pròpies, de 0,30 euros de valor nominal, representatives del 4,33% del capital social.

Les accions que s’amortitzaran van ser adquirides per la Societat en el marc de la política de retribució a l'accionista. Mitjançant l'amortització d'aquestes accions, els accionistes incrementen automàticament el seu percentatge de participació en el capital social.

Després d’aquesta reducció, el capital social d'Ercros és de 28.979.756,70 euros i està representat per 96.599.189 accions.

Com a conseqüència d'aquesta operació, s'ha modificat l'article 3 dels estatuts socials d'Ercros que ha quedat redactat així:

«Article 3. Capital social

El capital social és de vint-i-vuit milions nou-cents setanta-nou mil set-cents cinquanta-sis euros amb setanta cèntims (28.979.756,70 euros) i està representat per noranta-sis milions cinc-centes noranta-nou mil cent vuitanta-nou (96.599.189). accions ordinàries, de 30 cèntims d'euro (0,30 euros) de valor nominal cadascuna, que constitueixen una sola classe, estan totalment desemborsades i representades per mitjà d'anotacions en compte».

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Capital social
Barcelona,
Capital social
Barcelona,