Ercros obté un benefici de 36,35 milions d'euros, un 6,5% més que en els primers nou mesos de l'any anterior

Barcelona
El benefici d'Ercros en els primers nou mesos de l'any ha estat de 36,35 milions d'euros, un 6,5% més gran que el del mateix període de 2017. I el resultat brut d'explotació («ebitda») ha estat de 55,05 milions d'euros, en línia amb el del mateix període de 2017.Aquests resultats s'han produït en un context d'encariment de les principals matèries primeres i energies de la companyia, amb l'electricitat al capdavant, que, si bé s'ha pogut compensar amb els alts preus de venda dels productes finals, ha impedit consolidar la millora de rendibilitat experimentada en el primer semestre de l'any. Durant el passat mes de setembre els preus de les matèries primeres i de l'electricitat van assolir el seu nivell màxim. A l'octubre, però, es va iniciar un procés de reducció que està aproximant els preus dels principals inputs als nivells de l'any passat.

Les vendes dels nou primers mesos han ascendit a 490,91 milions d'euros i superen gairebé en un 1% a les assolides en el mateix període de 2017. Corregides per l'efecte divisa, les vendes han augmentat un 2%, recolzades especialment pels alts preus de la sosa i els derivats del clor (hipoclorit sòdic i àcid clorhídric).

La disminució de la partida de subministraments en un 17,1%, tot i el substancial augment del preu de l'electricitat dels darrers tres mesos (un 18% respecte al tercer trimestre de l’exercici anterior), és conseqüència de la reducció del consum elèctric derivat de la major eficiència energètica de les noves instal·lacions i de la menor producció temporal de clor–sosa. A aquest major cost elèctric s'hi ha sumat la reducció dels ingressos pel servei d’interrompibilitat registrats a l'epígraf «Prestació de serveis», que ha experimentat una disminució del 30,8%. Els aprovisionaments, per la seva banda, han arribat als 248,44 milions d'euros, fet que suposa un augment del 6,6%. Aquesta pujada es deu tant a l'encariment de les matèries primeres (principalment el metanol i l'etilè) com al major volum de compres d'EDC i VCM, els productes intermedis emprats en la fabricació de PVC. Les despeses de personal baixen un 8%, principalment per la reducció de plantilla experimentada com a conseqüència de la reestructuració del negoci del clor. El capítol de despeses inclou també dotacions de provisions per una varietat de conceptes, per un import de 6,20 milions d'euros. En el seu conjunt, les despeses d'Ercros en els nou primers mesos de 2018 han experimentat una contracció del 0,5%, similar a la del 0,6% experimentada pels ingressos, la qual cosa explica el manteniment de l'ebitda a la zona dels 55 milions d'euros.

Les amortitzacions han augmentat un 3,2% per les inversions posades en marxa, mentre que les despeses financeres s'han reduït un 15,8% principalment pels menors costos associats al deute.

Després de l'ingrés per impost de societats de 0,31 milions d'euros, el benefici dels nou primers mesos de l'any queda en 36,35 milions d'euros, 2,21 milions més que en el mateix període de 2017.
Del balanç cal destacar l'augment del patrimoni net en 19,06 milions d'euros després de descomptar del benefici del període l'import destinat a la compra d'autocartera (11,55 milions d'euros), al pagament del dividend (5,37 milions d'euros ) i al pagament de la prima d'assistència a la junta d'accionistes (0,38 milions d'euros). El deute financer net, per import de 101,26 milions d'euros, ha augmentat en 12 milions d'euros per les inversions executades en el període i l'augment del capital circulant.

A finals de setembre de 2018, Ercros compleix amb les tres condicions establertes per a la retribució a l'accionista: el BPA –benefici dels últims 12 mesos/nombre de accions– ascendeix a 0,42 euros (ha de ser com a mínim de 0,10 euros); la ràtio de solvència –deute financer net/ebitda dels últims 12 mesos– s'ha situat en 1,37 (ha de ser inferior o igual a 2); i la ràtio de palanquejament –deute financer net/patrimoni total– s'ha situat en 0,38 (ha de ser inferior o igual a 0,5).

El tercer trimestre del 2018 ha estat un període de costos particularment alts, però no preveiem que aquest episodi alteri de forma substancial les favorables expectatives de futur de la companyia. La gradual posada en marxa, entre finals de 2018 i mitjans de 2019, de les ampliacions de capacitat de les plantes de producció de clor–sosa i poliols ens permetran augmentar el volum de producció i vendes d'una sèrie de productes els mercats dels quals estan vivint un moment d'especial fortalesa, propiciada fonamentalment per un clar dèficit d'oferta respecte de la demanda existent.


 Descarregar document

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.