Ercros obté un benefici de 44,49 milions d'euros el 2017

Barcelona 28 de febrer de 2018. - Per Ercros, la fortalesa de la demanda dels seus productes al llarg de l'exercici 2017 va ser més que suficient per contrarestar l'augment de preu de les principals matèries primeres. Aquest fet va comportar una significativa millora del resultat brut d'explotació («ebitda») ordinari, que va ser de 74,31 milions d'euros, un 27,2% superior a l'assolit el 2016.

El compte de resultats de 2017 incorpora els costos de la reestructuració duta a terme a la divisió de derivats del clor –arran de la prohibició europea d'utilitzar la tecnologia de mercuri en les planta electrolítiques de producció de clor, més enllà de l'11 de desembre de 2017– per import de 21,73 milions d'euros. Tot i això, Ercros va aconseguir tancar l'any amb un resultat de 44,49 milions d'euros que, tot i ser lleugerament menor que el de 2016 (-1,5%), és el tercer millor resultat de la història de la companyia.Resultats

El 2017, la xifra de negocis va arribar als 685,97 milions d'euros i va ser un 13,8% més elevada que la de l'exercici anterior. La demanda es va mantenir forta en pràcticament tots els mercats, fet que es va traduir en un augment generalitzat de les vendes al llarg de tot el portafoli de l'empresa. L'evolució favorable del mercat espanyol, d'altra banda, va permetre prioritzar les vendes internes enfront de l'exportació (46,7% de les vendes consolidades), amb la consegüent millora dels marges.

Per segments de negoci, la facturació de la divisió de derivats del clor –de 440,44 milions d'euros– va augmentar un 13,2%; de la divisió de química intermèdia –de 191,32 milions d'euros–va augmentar un 19,1%; i de la divisió de farmàcia –de 54,21 milions d'euros– va augmentar un 2,5%.

Els trets més significatius respecte de les vendes van ser: (i) la forta escalada del preu de la sosa càustica (+ 38,6%), per la bona marxa de l'economia en general però també per la disminució global de l'oferta com a conseqüència de la parada progressiva de les plantes electrolítiques amb tecnologia de mercuri a Europa; (ii) la bona evolució del PVC, tant en volum com en preu, per la recuperació del sector de la construcció a Europa; i (iii) la pressió alcista dels preus de química intermèdia, a recer de l'encariment de la seva principal matèria primera, el metanol.

Les despeses van ascendir fins als 619,73 milions d'euros, un 10,4% superiors a les de 2016. Dins d'aquest capítol, van augmentar significativament els aprovisionaments (+17,2%) –empesos, principalment, pel fort encariment del metanol– i els subministraments (+12,3%) –a causa del major cost de l'electricitat–.

Les despeses de personal van ser de 83,39 milions d'euros, un 1,9% més que les de 2016. El 2017, la plantilla mitjana d'Ercros va ser de 1.372 persones, 15 més que a l'exercici anterior.

Tot això ens deixa un ebitda ordinari de 74,31 milions d'euros el 2017 davant l'ebitda ordinari de 58,43 milions de 2016, una diferència positiva de gairebé 16 milions d'euros.

Entre tots dos exercicis, el marge de l'ebitda ordinari sobre vendes va passar del 9,7% al 10,8%, una millora de 1,1 punts.

Tot i la significativa millora de l'ebitda, el resultat d'explotació («ebit») va experimentar una disminució del 32,8% –en passar de 51,05 milions d'euros el 2016 a 34,33 milions el 2017– a causa, fonamentalment, de la concurrència d'imputacions extraordinàries i no recurrents, de diferent signe, en cada un dels dos exercicis.

Mentre que, al 2017, es van comptabilitzar els 21,73 milions d'euros pels costos de la reestructuració del negoci del clor –11,00 milions dels quals corresponen a indemnitzacions associades a l'expedient d'acomiadament col·lectiu aplicat i 10,73 milions al desmantellament i remediació ambiental de les instal·lacions tancades–, al 2016, es va reconèixer un ingrés de 11,99 milions d'euros per la reversió del deteriorament del valor de certs actius.

L'expedient d'acomiadament col·lectiu va ser acordat entre la direcció d'Ercros i els representants dels treballadors, el 28 de novembre de 2017. El nombre de persones incloses en l’expedient és de 105 i a totes elles se'ls ha ofert la possibilitat de recol·locar-se en altres centres de treball de l’empresa. Fins al moment, de les 68 persones a les quals ja se'ls ha rescindit el seu contracte, 30 han acceptat l'oferta de trasllat que se’ls hi ha presentat.

Les amortitzacions van ser un 5,8% inferiors a les registrades el 2016 pel fet que diversos actius d'Ercros van arribar a la fi de la seva vida útil durant el passat exercici.

Tot i l'augment del deute, a causa del seu menor cost mitjà, les despeses financeres es van reduir en 214.000 euros (-3,5%). Les diferències de canvi negatives van augmentar en 321.000 euros, per la devaluació del dòlar enfront de l'euro, i les participacions en guanys d'associades, en 190.000 euros.

El 2017, Ercros va reconèixer un actiu per impost diferit per (i) les diferències temporànies generades a l'exercici que procedeixen principalment de les provisions dotades; (ii) les bases imposables negatives que estima que podrà compensar en els propers cinc exercicis; i (iii) les deduccions pendents d'aplicar. A causa d'això, l'impost sobre els guanys ha suposat un ingrés de 15,90 milions d'euros (-157.000 euros el 2016). Després de l'activació comentada, Ercros encara disposa d'actius per impost diferit no registrats per import de 91,21 milions d'euros.

El resultat de l'exercici de 2017 va llançar un benefici de 44,49 milions d'euros, enfront dels 45,17 milions de 2016. Això suposa un benefici per acció de 0,3963 euros el 2017, davant els 0,3959 euros/acció de 2016.

Balanç

Pel que fa al balanç, entre el tancament de 2016 i de 2017, els actius no corrents van augmentar en 43,72 milions d'euros per les inversions realitzades al llarg de l'exercici.

El 2017, es van executar inversions per import de 44,67 milions d'euros (20,86 milions el 2016), 33,43 milions dels quals corresponen a les actuacions compreses en el Pla Act per fer front, principalment, a la reestructuració del negoci del clor. El citat pla inclou inversions per import de 67,44 milions d'euros (3,74 milions més que els inicialment previstos), per al període 2016-2020. Per finançar aquestes inversions, Ercros ha obtingut préstecs i subvencions per un import total de 41,81 milions d'euros, principalment, del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

Entre el tancament de 2016 i 2017, el capital circulant va augmentar en 13,08 milions d'euros, principalment, pel major saldo a cobrar de clients causa de l'augment de vendes.

El patrimoni total –per import de 247,49 milions d'euros– va experimentar un augment de 27,67 milions gràcies als beneficis de l'any un cop descomptats els 16,83 milions d'euros corresponents a l'import conjunt de la retribució a l'accionista.

El deute financer net es va situar, el 31 de desembre de 2017, en 89,26 milions d'euros enfront dels 73,45 milions assolits en la mateixa data de l'any anterior. L'augment de 15,80 milions d'euros del deute financer net és menor que l'augment de 43,72 milions experimentat pels actius no corrents a causa de la generació de tresoreria procedent de les operacions ordinàries d'Ercros, que ha permès emprendre part de les inversions amb recursos propis.

L'augment net de les provisions i altres deutes, en 13,33 milions d'euros, correspon fonamentalment a les noves provisions associades als costos de reestructuració de la divisió de derivats del clor.

Retribució a l'accionista

El 2017, es van complir les tres condicions establertes a la política de retribució a l'accionista, ja que el benefici per acció va ser de 0,3963 euros (0,3959 euros el 2016) i per tant superior al benefici mínim exigible de 0,10 euros/acció; la ràtio de solvència (deute financer net/ebitda ordinari) va ser de 1,20 (1,26 el 2016) i per tant inferior al màxim permès de 2; i la ràtio de palanquejament (deute financer net/patrimoni total) va ser de 0,36 (0,33 el 2016) i per tant inferior al màxim permès de 0,5.

En conseqüència, el consell d'administració, en la seva reunió del 23 de febrer de 2018, va acordar proposar a la junta d'accionistes el repartiment d'un dividend de 0,05 euros bruts per acció (cosa que suposa un desemborsament de 5,55 milions d' euros i representa un payout del 12,5%) i la recompra d'accions pròpies, per valor de 10,02 milions d'euros, per completar la retribució total de 15,57 milions d'euros, equivalent al 35% dels 44,49 milions d’euros de benefici de 2017.

D'altra banda, entre el 4 d'octubre de 2017 i el 22 de febrer de 2018, la Societat ha adquirit 1.812.378 accions per amortitzar, equivalents al 1,63% del capital social, per un import de 5,06 milions d'euros . Ercros continuarà comprant autocartera fins a completar la despesa prevista de 10,02 milions d'euros. A aquests efectes, a la mateixa reunió del 23 de febrer de 2018, el consell d'administració va aprovar el tercer programa de recompra, per 6 milions d'euros.

Evolució previsible

El 2018, Ercros es beneficiarà de la posada en servei de les inversions compreses en la primera fase del Pla Act ja executada; és a dir, l'ampliació de les instal·lacions de producció de clor i sosa amb tecnologia de membrana i les noves plantes de derivats del clor i de principis actius farmacèutics. Així mateix, s'estima que durant tot l'any continuarà la pressió a l'alça en els preus, especialment en el cas de la sosa càustica i el PVC, que s'han vist afavorits per la disminució global de l'oferta en un context de creixement del PIB.

Pel que fa als costos, la previsió és que l'actual encariment de les matèries primeres també es mantingui, almenys, durant la primera part de l'any. D'altra banda, Ercros preveu que el canvi mitjà de l'euro/dòlar el 2018 se situï a la zona del 1,23, en línia amb les seves previsions.

La reducció de costos contemplada en la reestructuració del negoci del clor s'està complint segons el calendari previst i les noves plantes han entrat en funcionament sense incidències operatives destacables.

RESULTATS Descarregar documentErcros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.