Ercros obté un benefici de 45 milions d’euros, 38 milions més que el 2015

Barcelona
El resultat d'Ercros el 2016 dona un benefici de 45,16 milions d'euros, més de sis vegades l'obtingut el 2015 i equivalent a una millora de 37,92 milions d'euros.

Aquest resultat ha estat possible gràcies a la reducció de costos fixos i les millores de la productivitat aconseguides per la companyia en els últims exercicis, que han permès aprofitar la recuperació econòmica i la favorable conjuntura de preus de les energies i dels principals aprovisionaments.Vistos els resultats, el consell d'administració ha acordat dur a terme, per primera vegada en la història d'Ercros, un pla de retribució a l'accionista que consisteix en: (i) un programa de recompra d'accions pròpies, per un import màxim de 9 milions d'euros sempre que el nombre d'accions comprades no excedeixi el 5% del capital social, per a la seva amortització previ acord de la pròxima junta general ordinària; i (ii) proposar a la junta general ordinària el pagament d'un dividend amb càrrec als beneficis de 2016 de 4 cèntims d'euro per acció, equivalent al 10,2% del benefici.

Resultats

La xifra de negocis de l'any va ser 602,54 milions d'euros, un 2,5% inferior a l'aconseguida en l'exercici anterior. Aquest descens es deu, d'una banda, a la venda de les instal·lacions de Palos de la Frontera al juny de 2015 i, de l'altra, a la reducció del preu del metanol que, encara que no al marge, afecta el valor nominal de la facturació de la divisió de química intermèdia.

El 48,9% de les vendes es van efectuar en el mercat exterior, per un import de 294,85 milions d'euros. La divisió de farmàcia va generar a l'exterior el 90,4 % de la seva facturació; la divisió de química intermèdia, el 66,4%; i la divisió de derivats del clor, el 36,1%. El manteniment d'un dòlar fort ha permès consolidar la competitivitat de la companyia.

Les despeses van ascendir a 561,34 milions d'euros, un 5,6 % inferiors a les de l'any anterior. En aquest capítol, el descens més significatiu va ser el dels subministraments (-18,0 %) i, en menor mesura, el dels aprovisionaments (-3,3 %). Els aprovisionaments i subministraments, que el 2015 representaven el 65,3 % de les vendes, van passar a representar el 61,8 % el 2016, una millora de 3,5 punts percentuals.

Les despeses de personal, de 81,82 milions d'euros, van augmentar un 2,5 % respecte del 2015. Aquest augment es va produir per l'efecte combinat, d'una banda, de la reducció de la plantilla mitjana en 12 persones, principalment per la venda de les instal·lacions de Palos de la Frontera ja esmentada, i, per l'altra, de l'augment salarial del 3,5%, que inclou la recuperació que quedava pendent del salari congelat en els anys 2010-2012. El 2016, la plantilla mitjana d'Ercros va ser de 1.357 persones.

En línia amb la política de millora de l'eficiència de la companyia, si s'exceptuen les despeses de personal, la resta de despeses fixes van disminuir el 2016 un 6 %.

L'epígraf d’«Altres despeses d'explotació», per import de 107,45 milions d'euros, inclou els costos originats i previstos pel desmantellament de plantes obsoletes i pel sanejament de sòls, així com les incorregudes en concepte de manteniment, arrendaments d'instal·lacions i equips. Aquest epígraf inclou així mateix una estimació de l'aportació econòmica al Tresor Públic, per import de 4,17 milions d'euros, que Ercros haurà de realitzar el 2017 a l'haver obtingut beneficis en dos exercicis consecutius dins dels quatre anys següents a l'aplicació d'un ERO que afectava treballadors de més de 50 anys. Això és el que estableix el Reial Decret Llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de major edat i promoure l'envelliment actiu.

Com a conseqüència de tot l'anterior, el 2016 es va produir una important millora de marges i resultats: el resultat brut d'explotació («ebitda») va assolir la xifra de 58,25 milions d'euros, un 78,6 % superior als 32,62 milions de 2015. D'un marge de ebitda sobre vendes del 5,3 % el 2015 s'ha passat a un marge del 9,7 %, una millora de 4,4 punts percentuals. El 2016, Ercros ha pràcticament assolit l'objectiu del 10 % marcat pel Pla de millora de l'eficiència, un èxit del qual no és aliè el significatiu estalvi de costos fixos (una reducció de més de 60 milions d'euros) que han possibilitat els plans de reestructuració executats entre 2007 i 2016.

Unes amortitzacions de 19,37 milions d'euros, al costat d'un resultat positiu per reversió del deteriorament del valor de certs actius de 11,99 milions d'euros, han permès també una significativa millora del resultat d'explotació («ebit»), que s'ha multiplicat per quatre vegades entre 2015 i 2016, en passar de 12,75 milions d'euros a 50,87 milions d'euros. La reversió beneficia principalment a la fàbrica de Vila-seca II i respon a l'expectativa que la millora de la rendibilitat del PVC obtinguda en els dos últims exercicis es consolidarà en el futur.

Les despeses financeres van disminuir un 28,9 %, al passar de 7,65 milions d'euros el 2015 a 5,44 milions d'euros el 2016, com a conseqüència de: (i) la reducció del deute; (ii) el menor cost mitjà del deute; i (iii) la millora dels resultats per la posada en equivalència de les societats participades. Durant 2016, no s'han produït diferències de canvi positives rellevants, com sí que va passar el 2015.

Donat que hi ha hagut una despesa per impost sobre els guanys de 0,15 milions d'euros (-0.,49 milions d'euros el 2015), el benefici de l'exercici de 2016 és de 45,16 milions d'euros, més de sis vegades superior als 7, 24 milions d'euros obtinguts el 2015.

Balanç

Pel que fa a l'evolució del balanç, entre el tancament de 2015 i el corresponent de 2016, s'observa un augment tant dels actius no corrents, de 18,93 milions d'euros, ocasionat per l'augment de les inversions, com del capital circulant, de 12,94 milions d'euros, a causa de la reducció del saldo amb els proveïdors i de l'augment de les existències.

El 2016 es van executar inversions per un import de 21,03 milions d'euros, enfront dels 10,37 milions d'euros de 2015. Així mateix, els compromisos d'inversió al 31 de desembre van pujar a 14,09 milions d'euros enfront dels 10,40 milions d'euros de l'exercici anterior. Les majors inversions estan relacionades amb la posada en marxa de la primera fase del Pla d'adaptació al canvi tecnològic (Pla Act).

El patrimoni net de la Societat va augmentar en 43,95 milions d'euros com a conseqüència dels beneficis de l'exercici. D'altra banda, la reducció de 17,77 milions d'euros del deute financer net es deu a la generació de tresoreria per les operacions ordinàries. En el moment del tancament del 2016, el deute financer net ascendia a 73,46 milions d'euros.

L'índex de solvència d'Ercros (deute financer net sobre la suma de patrimoni net més deute financer net) va millorar des del 0,34 del 2015 al 0,25 del 2016. També va millorar l'índex de palanquejament (deute financer net sobre ebitda), que va passar del 2,80 al 1,26. Ercros ha consolidat el 2016 els importants progressos d'anys anteriors en matèria de solvència i capacitat per fer front als seus deutes.

Previsió

Ercros estima que el 2017 mantindrà un nivell d'activitat similar al de 2016, donada la fortalesa de la demanda dels seus principals productes i la seva major capacitat per satisfer els volums requerits. El previsible manteniment, o fins i tot revaloració, del dòlar seguirà afavorint el resultat de la companyia. Pel que fa als costos, 2017 s'albira amb més incertesa vistos l'augment de preu que a l'inici del present exercici s'està produint tant en les principals matèries primeres com en l'electricitat i el gas natural.

El principal risc que Ercros ha d'afrontar el 2017 és el derivat de la parada i desmantellament de les plantes de producció de clor que operen amb tecnologia de mercuri i la simultània posada en servei de l'ampliació de les instal·lacions amb tecnologia de membrana, atenent en tot moment la demanda dels productes d'aquestes plantes (sosa càustica i derivats del clor). Ercros registrarà el 2017 la provisió necessària per fer front als costos de reestructuració, desmantellament i remediació derivats d’aquest tancament de plantes.

Fe d'errades:

La present versió de la nota de resultats de l'exercici 2016 difereix de la remesa com a fet rellevant a la CNMV el 28 de febrer en els següents termes:
  • La xifra d'ingressos puja a 619,59 milions d'euros en lloc de 620,11 milions d'euros, i suposa una reducció del 1,2% en lloc del 1,1% respecte a la xifra d'ingressos aconseguida el 2015.
  • Les despeses van ascendir a 561,34 milions d'euros en lloc de 561,86 milions d'euros, un 5,6% en lloc d'un 5,5% inferiors als de l'any anterior.
  • El 2016, les despeses fixes, exceptuats les despeses de personal, van disminuir un 6% en lloc d'un 5,2%.
  • L'import de l'epígraf d’«Altres despeses d'explotació», ascendeix a 107,45 milions d'euros en lloc de a 107,97 milions d'euros.
  • El 2016 les inversions van ascendir a 21,03 milions d'euros en lloc de a 20,86 milions d'euros.

resultat CAT
 Descarregar document

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.