Ercros obté un benefici de 8 milions d'euros en el primer trimestre

Barcelona, 2 de maig de 2016. - Ercros ha finalitzat el primer trimestre de 2016 amb un benefici de 7,97 milions d'euros, xifra que supera en 7,57 milions d'euros els 0,40 milions d'euros de beneficis obtinguts en el mateix període de 2015 i que supera, així mateix, el benefici obtingut durant tot l'exercici 2015, que va ascendir a 7,24 milions d'euros.

Aquest benefici reflecteix el resultat de l'estratègia implantada per la societat i les actuacions de reestructuració dutes a terme en els últims anys, que han permès un major aprofitament en termes de rendibilitat de la recuperació de l'activitat econòmica, i consolida la tendència alcista posada de manifest al llarg de l'any passat. El resultat del primer trimestre és, així mateix, especialment significatiu ja que es produeix en un període de debilitat estacional tradicional a la indústria química, com és el dels tres primers mesos de l'any.
La xifra de negocis s'ha elevat a 154,6 milions d'euros i ha estat un 1,1% més gran que la del mateix període de l'any anterior.

Aquest augment de la facturació s’explica per la banda del preu, en tant que els volums, després de la venda de la fàbrica de Palos de la Frontera i de la Salina de Huelva el passat 2 de juny del 2015, han estat un 1,6 % inferiors que els de 2015. Les divisions que han tingut una evolució de vendes més positiva han estat plàstics i farmàcia, les seves xifres de negocis han experimentat pujades per sobre del 11%.

En el capítol de despeses, el canvi principal s'ha produït en l'epígraf de subministraments, l'import del qual ha disminuït en 7,68 milions comparat amb el mateix període de 2015. Després de l'escalada alcista del preu de l'electricitat durant els últims anys, en aquest trimestre la tendència s'ha invertit i la factura elèctrica s'ha reduït més del 25%. També el gas, recolzat pel baix preu del petroli, ha evolucionat a la baixa disminuint la factura d'aquest trimestre un 38%.

Els aprovisionaments han augmentat en 2,49 milions d'euros, (i) pel desigual comportament de les matèries primeres, ja que mentre que en el cas de l'etilè el preu ha augmentat moderadament (+5%), en el cas del metanol el preu ha disminuït un 30%, i (ii) per l'augment de les compres de productes per a la seva comercialització.

Les despeses de personal, per import de 20,80 milions d'euros, han augmentat 0,64 milions d'euros entre el primer trimestre del 2015 i 2016. En aquest cas, l'efecte de la menor plantilla, principalment com a conseqüència de la venda de la fàbrica de Palos de la Frontera i la Salina de Huelva, s'ha compensat en part amb l'augment salarial del 3,5% aplicat. Aquest augment salarial inclou la recuperació que quedava pendent del salari congelat en els anys 2010-2012.

L'efecte combinat d'una millora del 3% dels ingressos amb una reducció del 4,2% de les despeses eleva el resultat brut d'explotació ("ebitda") del primer trimestre de 2016 a 15,95 milions d'euros, el triple de l'obtingut en el primer trimestre de 2015, que va ser de 5,26 milions d'euros, i suposa una millora de 10,69 milions d'euros.

Entre el primer trimestre de 2015 i 2016, el marge d'ebitda sobre vendes ha passat del 3,5% al 10,4%, gairebé set punts més.

Atès que les amortitzacions, per import de 4,72 milions d'euros, s'han reduït lleugerament en el període analitzat, el resultat d'explotació ("ebit"), que ha arribat als 11,23 milions d'euros, experimenta un augment de 10,95 milions d'euros, import una mica superior a l'augment experimentat per l'ebitda.

Dels resultats financers, cal destacar el canvi de signe de les diferències de canvi, que han estat negatives per import de 0,21 milions d'euros a causa de la depreciació del dòlar respecte de l'euro, enfront dels 2,02 milions d'euros de diferències positives del primer trimestre de 2015, període en el qual el dòlar es va apreciar fortament respecte de l'euro. Les despeses financeres, per la seva banda, han disminuït en 0,4 milions d'euros respecte del primer trimestre de 2015 principalment per la reducció del deute financer.

D'altra banda, la societat ha registrat en aquest primer trimestre de 2016 despeses per impostos als guanys per 1,54 milions d'euros.

D'aquesta manera, el benefici net del trimestre arriba a la xifra de 7,97 milions d'euros, 7,57 milions d'euros per sobre del resultat de 0,40 milions d'euros aconseguit en el primer trimestre del 2015. Un resultat que pràcticament multiplica per 20 l'obtingut 12 mesos enrere i que és un signe inequívoc de la via alcista en què es troba instal·lada l'empresa.

De les partides del balanç, cal destacar l'augment del capital circulant, en 4,81 milions d'euros, conseqüència del major volum d'actius corrents, que al seu torn reflecteix l'augment de vendes experimentat entre el 31 de desembre de 2015 i el 31 de març de 2016.

L'increment del patrimoni net, en 7,92 milions d'euros, és conseqüència dels beneficis obtinguts. La major generació de caixa ha possibilitat, així mateix, una disminució de 5,09 milions d'euros del deute financer net, que s'ha situat a finals de març en els 86,14 milions d'euros.

Entre el 31 de desembre de 2015 i el 31 de març de 2016, la ràtio entre el deute financer net i la suma del patrimoni net més el deute financer net, que permet mesurar el nivell d'endeutament de l'empresa en relació amb els recursos disponibles i, per tant, la solvència de la companyia, va millorar en passar del 0,34 al 0,32. En aquest mateix període, la ràtio obtinguda entre el deute financer net i l'ebitda dels últims 12 mesos també va millorar en passar de 5,97 a 2,00, una reducció molt significativa que reflecteix de manera clara la important millora de la capacitat de la societat per fer front als seus deutes.

PyG1T2016CATErcros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.