Ercros obté un benefici de més de 34 milions

Barcelona 13 de novembre del 2017. - Ercros ha acabat el tercer trimestre del 2017 amb un benefici de 34,14 milions d'euros, un 25,2 % superior a l'obtingut en el mateix període de l'any passat, i amb un ebitda de 55,59 milions d'euros, un 14,5 % superior a l'assolit en els nou primers mesos del 2016.

Les vendes han arribat als 486,44 milions d'euros i han estat un 13 % superiors a les obtingudes en els nou primers mesos del 2016. L'augment de vendes ha estat general a totes les àrees de negoci, i particularment pronunciat en el mercat de la sosa càustica i el PVC.

Les despeses han pujat a 458,20 milions d'euros, un augment del 9,5 % respecte del tercer trimestre del 2016. En aquest epígraf cal destacar l'augment dels subministraments, que s'han encarit un 17,7 %, fonamentalment per la pujada del preu de l'electricitat, i dels aprovisionaments, que han crescut un 14,5 %, debut a l'increment del preu de les principals matèries primeres, especialment el metanol. Les despeses de personal, per la seva banda, han augmentat un 5,9 % a causa de la pujada salarial fixada en el conveni del sector i a l'aplicació dels acords que han permès la cancel·lació dels compromisos històrics adquirits amb el personal passiu de l'empresa.L'ebitda ha passat de 48,54 milions d'euros en els nou primers mesos del 2016 als 55,59 milions d'euros en el mateix període del present exercici, una millora de 7,05 milions d'euros, equivalent al 14,5 %.

Les amortitzacions, per import de 14,03 milions d'euros, i la despesa financera, que ha estat de 5,39 milions d'euros, s'han reduït un 5,1 % i un 10,6 % respectivament.
 
A conseqüència de tot això, el benefici d'Ercros en els nou primers mesos del 2017 ha estat de 34,14 milions d'euros enfront dels 27,28 milions d'euros obtinguts en el mateix període del 2016, un augment de 6,86 milions d'euros equivalent al 25,2 %.

En relació amb el balanç, destaca l'augment del capital circulant en un 23,2 %, fonamentalment pel major saldo a cobrar de clients, i el deute financer net, que ha crescut un 21,6 % com a conseqüència de l'execució de les inversions previstes en el Pla Act.

La ràtio del deute financer net sobre l'ebitda dels últims 12 mesos és de 1,36 i la del deute financer net sobre els fons propis és de 0,37; ambdues ràtios compleixen, per tant, a 30 de setembre del 2017, les condicions imposades en la política de remuneració a l'accionista.
De cara al darrer trimestre de l'exercici, cal destacar el manteniment de la fortalesa de la demanda i la millora dels marges, gràcies als quals podem contrarestar l'encariment de les matèries primeres. Cal així mateix assenyalar que, per raons estacionals, el quart trimestre de l'any, i especialment el mes de desembre, acostuma a presentar un menor nivell d'activitat.

A més, el quart trimestre del 2017 es veurà negativament impactat pels costos extraordinaris de reestructuració i desmantellament derivats del tancament de les plantes de producció de clor que operen amb tecnologia de mercuri, el proper 11 de desembre. Tot i això, amb la posada en servei de les noves capacitats de producció de clor amb tecnologia de membrana, Ercros millorarà la seva posició competitiva, la qual cosa permet anticipar una bona evolució dels negocis el 2018.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.