Ercros obté un benefici superior als 7 milions d'euros el 2015

Barcelona, 25 de febrer de 2016.- EEl 2015, Ercros ha obtingut un benefici de 7,24 milions d'euros. Aquest resultat supera en 13,53 milions d'euros al de l'exercici 2014, any en què va registrar una pèrdua de 6,29 milions d'euros. L'entrada en beneficis obeeix tant al creixement de les vendes com a la moderació de les despeses, així com a l'efecte de les mesures de millora de la productivitat dutes a terme en els darrers anys.

FotoMuestra articulos2Els mercats en què es mou la companyia van tenir en general un bon comportament durant l'any passat. Les vendes van arribar als 618,27 milions d'euros, un 2,4 % per sobre de les de l'exercici anterior, l'import de les quals va ser de 603,67 milions d'euros. Aquest augment es va produir malgrat la venda de la fàbrica de Palos de la Frontera i de la Salina de Huelva, el 2 de juny del 2015.

Les vendes van augmentar tant en el mercat interior com en l’exterior. Les realitzades a Espanya, per import de 317,70 milions d'euros, van suposar el 51,4 % de les vendes totals i van ser un 2,6 % més elevades que en el 2014. Per la seva banda les exportacions, que van ser de 300,57 milions d'euros (el 48,6% del total), van augmentar un 2,2 %.

El segment de mercat que va mostrar l'evolució més favorable va ser el de l'OCDE, amb Turquia i els EUA al capdavant, amb un augment de les vendes del 24,2 % respecte de 2014. Aquest segment representa el 8,1% de les vendes totals d'Ercros. Malgrat una certa pèrdua de pes relatiu, la Unió Europea segueix sent el principal mercat del grup a l'exterior: les vendes en aquest mercat van disminuir un 2,3%, però segueixen representant el 26,9 % de les vendes totals. La crisi dels mercats emergents ha debilitat les vendes d'Ercros en els països de la resta del món, que el 2015 pràcticament s'han estancat. En aquesta àrea es localitza el 13,6 % de la facturació del grup, que fonamentalment va destinada a l'Índia, Brasil, la Xina i Rússia.

Per segments de negoci, el grup de negocis associats al clor ha augmentat les seves vendes un 1,8 % fins a aconseguir la xifra de 385,11 milions d'euros. Però ha estat la divisió de farmàcia, amb una facturació de 48,83 milions d'euros, la que ha presentat l'evolució més favorable, amb un creixement de les vendes del 24,6 %. Les causes d'aquesta millora cal buscar-les en la bona marxa dels principals productes de la divisió i la revaloració del dòlar, moneda en què realitza el 44,8 % de les vendes.

El tipus de canvi del dòlar també ha afavorit a la divisió de química intermèdia, que efectua en aquesta divisa el 22,6 % de les vendes. D'altra banda, l'alentiment dels mercats emergents ha tingut el seu reflex en unes menors vendes del productes que es comercialitzen en aquests mercats. En total, i tot i que ha augmentat el seu marge, la xifra de negocis d'aquesta divisió ha disminuït un 1 % el 2015, arribant als 184,33 milions d'euros.

Els ingressos d'Ercros el 2015 van ascendir a 627,21 milions d'euros, xifra un 3,4 % superior a la registrada el 2014. L'augment dels ingressos en 20,41 milions d'euros entre 2014 i 2015 s'explica, principalment, per les majors vendes ja comentades (14,60 milions d'euros), però també per l'increment dels altres ingressos d'explotació (5,81 milions d'euros).

El 2015, les despeses van ascendir a 594,59 milions d'euros, un 0,4 % superiors a les de l'any anterior. El major increment d'aquest capítol correspon a les altres despeses d'explotació, que recullen l'augment de la factura elèctrica en 8,69 milions d'euros. Aquest significatiu increment del cost elèctric ha estat, en part, compensat pel bon comportament dels aprovisionaments que, en conjunt, han disminuït un 3,2 % a causa principalment de la reducció del preu de l’etilè i del metanol.

L'electricitat, el metanol i l'etilè són les matèries primeres que més pesen en els costos del grup. Aquests tres productes suposen el 53 % de l'import total de les compres consolidades, i superen el 40 % dels costos totals dels processos de fabricació de clor-sosa, formaldehid i PVC.

L'epígraf «Altres despeses d'explotació», l'import del qual puja a 213,51 milions d'euros, va augmentar un 11 %. Aquest epígraf inclou, a més dels subministraments, altres costos originats pel desmantellament de plantes obsoletes i sanejament de sòls, costos de manteniment, arrendaments d'instal·lacions i equips, així com les provisions per deteriorament de comptes a cobrar per tal de cobrir eventuals insolvències de clients afectats per l'entorn actual de crisi en els països emergents.

Entre 2014 i 2015, la ràtio que mesura el pes dels aprovisionaments i subministraments sobre les vendes de l'empresa ha experimentat una millora de dos punts percentuals, en passar del 67 % al 65 %.

Les despeses de personal, per la seva banda, van augmentar un 1,3%, principalment per la recuperació parcial de la congelació salarial acordada en exercicis anteriors. El 2015, la plantilla mitjana d'Ercros era de 1.369 persones, un 1 % inferior a la corresponent a l'exercici anterior.

Des dels primers indicis de la passada crisi econòmica, l'empresa ha aplicat diversos plans de reestructuració orientats a rebaixar els costos fixos i millorar la seva rendibilitat. Entre 2007 i 2015, les despeses fixes han disminuït en 59,26 milions d'euros, l'equivalent al 29 % de les despeses inicials. No obstant això, l'efecte d'aquest gran esforç s'ha vist anul·lat pel fort increment del preu de l'electricitat, que durant aquest període s'ha encarit un 76,5 %.

El major creixement dels ingressos respecte de l'experimentat pels costos s'ha traduït en una important millora dels marges i resultats de la companyia. De tal manera que el resultat brut d'explotació («ebitda») ha crescut un 125,9 % en passar de 14,44 milions d'euros el 2014 a 32,62 milions d'euros el 2015, una diferència positiva de 18,18 milions d'euros. Entre tots dos exercicis, el marge de l'ebitda sobre vendes ha passat del 2,4 % al 5,3 %, una millora de gairebé tres punts.

Un cop considerades les amortitzacions, que han augmentat un 5,2 %, el resultat d'explotació («ebit») puja a 12,75 milions d'euros enfront del ebit negatiu de 5,01 milions d'euros de 2014.

El resultat financer ha estat de -6 milions d'euros, fet que representa una millora del 20 %, com a conseqüència de la reducció dels tipus d'interès, l'impacte positiu de les diferències de canvi i la reducció de l'endeutament. br />
La partida «Resultat de les activitats interrompudes» del 2014 es correspon amb el resultat de l'activitat de fabricació i comercialització de fosfats per a alimentació animal, la venda del qual va tenir lloc a l'abril d'aquest any. Tot això ens porta al resultat de l'exercici 2015 que dona un benefici de 7,24 milions d'euros davant la pèrdua de 6,29 milions d'euros de 2014, i que suposa una millora de 13,53 milions d'euros.

Aquesta diferència és encara més significativa si es té en compte que el 2014 l'epígraf «Impostos» va registrar un ingrés de 5,41 milions d'euros com a conseqüència de la rebaixa del tipus de gravamen de l'impost de societats del 30 % al 25 %. El 2015, l'import d'aquest epígraf ha estat de 0,49 milions d'euros.

Perdues i Guanys
Anàlisi econòmica del balanç.

En l'evolució del balanç econòmic, que es presenta a continuació, s'observa una disminució dels actius no corrents, de 7,64 milions d'euros, a causa del augment de les amortitzacions i a la contenció de les inversions realitzades, i un augment del capital circulant, de 10,79 milions d'euros, degut principalment a la reducció del saldo amb els proveïdors.

L'augment del patrimoni net de la societat, de 7,69 milions d'euros, és conseqüència dels beneficis obtinguts i l'ampliació de capital duta a terme a principis de 2015. D'altra banda, la reducció del deute financer net, en 8,29 milions d'euros, es deu, d'una banda, a l'amortització de deute, per un import de 23,42 milions d'euros, i, de l'altra, a la major disposició del factoring sindicat. Al tancament de 2015, el deute financer net era de 91,23 milions d'euros.

Entre al 31 de desembre de 2014 i 2015, la ràtio obtinguda entre el deute financer net i la suma del patrimoni net més el deute financer net, que permet mesurar el nivell d'endeutament de l'empresa en relació amb els recursos disponibles i, per tant, la solvència de la companyia, va millorar del 0,37 al 0,34 per la significativa rebaixa del deute financer net i l'augment dels fons propis en el 2015.

En aquest mateix període, la ràtio obtinguda entre el deute financer net i l'ebitda va millorar significativament en passar del 6,89 al 2,80 com a conseqüència de l'augment de l'ebitda entre tots dos exercicis i el menor deute financer net. Una reducció que reflecteix de manera clara la important millora de la capacitat de la societat per fer front als seus deutes.

BalancEvolució previsible per al 2016

La previsió per al 2016 és que els resultats d'Ercros es mantinguin en un rang similar al de 2015, amb una evolució moderadament alcista de les vendes i a la baixa de les despeses.

Entre els factors que sustenten aquesta estimació destaquen: per la part dels ingressos, la previsió de majors vendes de PVC, pentaeritritol i fosfomicina estèril, en aquest darrer cas com a conseqüència de la major disponibilitat de producte per la posada en marxa de la nova planta al llarg de l'exercici; i, per la part dels costos, una certa disminució del cost elèctric, el que sens dubte incidiria molt positivament en els marges del grup, així com la continuació de la reducció dels preus de les principals matèries primeres, principalment el metanol i el gas.

Els principals riscos que podrien alterar les previsions d'Ercros per al present exercici són: l'evolució del tipus de canvi del dòlar respecte de l'euro, la devaluació que ha operat en les primeres setmanes de l'any obre la incertesa sobre el seu esdevenir futur, i un possible empitjorament del entorn econòmic global i, en particular, dels països emergents.


 Descarregar document

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.