Ercros presentarà a la junta la ratificació d´una nova política de retribució a l'accionista

Junta d'accionistes
Barcelona

El consell d'administració d'Ercros presentarà a la junta general ordinària d'accionistes, que se celebrarà de forma exclusivament telemàtica el 10 de juny en primera convocatòria i, de no concórrer el quòrum necessari, l’11 de juny, en segona convocatòria, la ratificació d’una nova política de retribució a l'accionista d'Ercros, S.A. amb càrrec als beneficis dels propers quatre exercicis (2021 a 2024), aprovada pel consell el 30 d'abril de 2021.

La Societat retribuirà a l'accionista amb un payout màxim del 50% del benefici consolidat per al període 2021-2024 condicionat (i) a l'obtenció d'un benefici consolidat mínim de 10 milions d'euros i (ii) al fet que al tancament de cada exercici es compleixin les següents ràtios: deute financer net/ebitda ordinari (ràtio de solvència) inferior o igual a 2 i deute financer net/fons propis (ràtio d'endeutament) inferior o igual a 0,5. La retribució a l'accionista es durà a terme a través de la recompra d'accions pròpies per a la seva amortització i del pagament d'un dividend.

La recompra d'accions pròpies s'executarà sempre que es prevegi el repartiment d'un dividend de, al menys: el 18% del benefici consolidat de 2021; el 20% del benefici consolidat de 2022; el 22% del benefici consolidat de 2023; i el 24% del benefici consolidat de 2024.

Així mateix, el consell ha presentat −a més de l'esmentada política i de les propostes d'acords habituals− l'adaptació de la seva normativa interna als darrers canvis normatius i la reelecció de Carme Moragues Josa, actual consellera coordinadora d'Ercros, com a consellera independent. D'aprovar-se aquesta última proposta, el nombre de membres del consell es mantindria en sis.

Els informes justificatius del consell sobre les propostes d'acords, així com la documentació preceptiva sobre la junta, estan disponibles a la pàgina web corporativa (www.ercros.es). Els accionistes que estiguin presents o representats a la junta tindran dret a una prima d'assistència de 0,005 euros bruts per acció d'Ercros que posseeixin. Aquesta prima serà abonada als accionistes, amb independència de la forma que triïn per assistir a la junta.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Junta d'accionistes
Barcelona,
Junta d'accionistes
Barcelona,
Junta d'accionistes
Barcelona,