Ercros renova l’acord de finançament sindicat

Informació financera
Barcelona

Dimecres, 6 de maig de 2020, Ercros va signar l’acord de renovació de finançament sindicat amb un pool d’entitats financeres.

L’acord contempla els següents instruments financers:

  1. Un factoring sindicat, amb un límit de 102 milions d’euros. El termini és de quatre anys ampliable a cinc i per primera vegada inclou clients en dòlars. S’articula en dos trams:
    • un tram sense recurs, per a aquells clients amb pagament garantit mitjançant pòlissa d’assegurança de crèdit; i 
    • un tram amb recurs, per a aquells clients no inclosos en el tram sense recurs.
  2. Un crédit revolving, per import de 30 milions d’euros, per un termini de quatre anys ampliable a cinc. Aquest crèdit inclou per primer cop un component ESG (Environment, Social and Governance).
  3. Un nou tram específic per finançar inversions, per import de 15 milions d’euros, per un termini de cinc anys que conté el mateix component ESG que el crèdit revolving.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,