Ercros repartirà un dividend de 0,06 euros/acció

Junta d'accionistes
Barcelona

Com a continuació als fets rellevants 275.423 i 279.195, la Societat comunica que, d'acord amb l'aplicació del resultat d'Ercros, S.A. corresponent a l'exercici 2018 aprovada per la junta general ordinària d'accionistes celebrada en el dia d'avui, el repartiment del dividend en efectiu amb càrrec al benefici de 2018, per un import de 0,06 euros bruts per acció, s'efectuarà el proper 25 de juny.

Tenen dret a percebre aquest dividend totes les accions en circulació la data de contractació de les quals no sigui posterior al 20 de juny de 2019, sempre que l'entitat dipositària d'aquestes accions hagi realitzat la liquidació davant d’Iberclear no més tard del 24 de juny de 2019, d'acord amb el següent detall:

D-3

Darrera data de contractació d'accions amb dret a rebre dividend (last trading date )

20-06-2019

D-2

Data des de la qual les accions es negociaran sense dret a rebre el dividend (ex date )

21-06-2019

D-1

Data en la qual es determinen els titulars inscrits que tenen dret a rebre el dividend (record date)

24-06-2019

D

Data de pagament (payment date)

25-06-2019

 

D'aquest dret en queden excloses les accions que la Societat tingui en autocartera fins al 20 de juny de 2019 inclòs.

L'import del dividend, un cop realitzades les retencions tributàries legalment aplicables en cada cas, es farà efectiu d'acord amb les disposicions vigents per a les entitats dipositàries, utilitzant els mitjans que Iberclear té a la seva disposició. A aquest efecte es nomena agent de pagaments a l'entitat Banco Santander Investment, S.A.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.