Ercros retribuirà als seus accionistes amb la meitat del benefici de 2022

Junta d'accionistes
Barcelona

La junta general d’accionistes d’Ercros, que s’ha celebrat avui a Barcelona, ha aprovat totes les propostes d’acord presentades pel consell d’administració. Destaquen entre elles les que fan referència a la retribució a l'accionista amb càrrec al benefici del 2022, és a dir, la recompra d'accions pròpies per amortitzar i el pagament de dividend, que arriba a 32,5 milions d'euros, el 50% dels 65 milions que va guanyar Ercros S.A. en el passat exercici.

D'una banda, la junta ha aprovat un dividend de 15 cèntims d'euro per acció, el més elevat que mai han percebut els accionistes d'Ercros. El pagament del dividend comporta un desemborsament de 13,7 milions d'euros (el 21,1% del benefici del 2022) i és un 76,5% més elevat que el de l'any anterior, que va ser de 8,5 cèntims. El pagament es farà efectiu el proper 28 de juny.

De l'altra, la junta ha aprovat una reducció de capital mitjançant l'amortització de 5,16 milions d'accions pròpies, que representen el 5,3% del capital social. Ercros ha destinat 18,8 milions d'euros (el 28,9% del benefici del 2022) per a la compra d'aquestes accions. Després de la reducció esmentada, el capital de la Societat quedarà fixat en 27,43 milions d'euros i estarà representat per 91,44 milions d'accions.

En la seva intervenció davant la junta, el president de l'empresa, Antonio Zabalza, ha destacat els resultats rècord que va obtenir Ercros el 2022, malgrat el fort xoc energètic causat per la guerra a Ucraïna, que va provocar un augment molt significatiu del cost de la energia i va reduir la competitivitat dels productors europeus. Segons Zabalza,” Ercros va ser capaç d'aprofitar la forta inèrcia de la demanda de productes químics per augmentar els seus marges, gràcies al manteniment d'una alta taxa d'utilització de la seva capacitat instal·lada i d'una presència constant als mercats en què opera”.

Zabalza va indicar que el 2023 "el mercat europeu de productes químics està experimentant una clara correcció a la baixa de preus i volums, que s'espera que continuï el tercer trimestre i que, amb una intensitat decreixent, s'allargui fins a finals de l'any", però va concloure manifestant l'expectativa que "2024 sigui un any de recuperació en què Ercros es beneficiï de l'esforç inversor emprès dins de les previsions del Pla 3D, amb un equip productiu modern i energèticament molt eficient".

Han concorregut a la junta 5.435 accionistes titulars de 72.299.735 accions, que representen el 74,845% del capital subscrit i tenen dret a cobrar una prima d'assistència de 0,005 euros per acció.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Junta d'accionistes
Barcelona,
Junta d'accionistes
Barcelona,
Junta d'accionistes
Barcelona,