Ercros sotmet a la junta una nova política de remuneració dels consellers

Junta d'accionistes
Barcelona

El consell d'administració d'Ercros ha convocat la junta general d'accionistes per celebrar-se, novament de forma presencial, a la Mútua General d'Assegurances (carrer Entença, 325-335 de Barcelona), el 9 de juny en primera convocatòria i, de no concorre el quòrum necessari, el 10 de juny, en segona convocatòria. La convocatòria també contempla la possibilitat de que aquells accionistes que ho desitgin puguin participar de forma telemàtica, mitjançant connexió remota i en temps real.

El consell sotmetrà a l'aprovació de la junta la ratificació d'una nova política de remuneració dels consellers per ser aplicable des de la seva aprovació i en els tres exercicis següents, en substitució de la política aprovada el 2019. La nova política manté l'import màxim anual conjunt de la retribució dels consellers en la seva condició de tals en 900.000 euros bruts anuals, import que el consell estima suficient per atendre la remuneració d'aquests consellers durant el període aprovat. En el cas del conseller executiu, per les seves funcions d'alta direcció, la política contempla un salari fix; una remuneració variable; pagaments en espècie i la corresponent prima per una assegurança de vida al seu favor; el conseller executiu no percep cap remuneració per l'exercici de les funcions de supervisió i decisió col·legiada del consell.

El consell proposa a la junta el pagament de 21,50 milions d'euros de retribució a l'accionista, l'import més alt meritat mai per Ercros per aquest concepte i suposa el 50% de pay-out del benefici obtingut per la companyia el 2021. Concretament, el consell proposa el pagament d'un dividend de 0,085 euros per acció (a excepció de les posseïdes en autocartera), la qual cosa representa un desemborsament del 19% d'aquest pay-out. En cas d'aprovar-se, el dividend es faria efectiu el pròxim 22 de juny.

La resta de la retribució a l'accionista, equivalent al 31% del pay-out, s'ha destinat a la recompra de 4.372.048 accions pròpies. En el punt tercer de l'ordre del dia, el consell proposa a la junta l'aprovació d'una reducció del capital social d'1.311.614,40 euros per amortitzar les accions adquirides, que suposarà una disminució del 4,3% respecte del capital social anterior. Si s'aprovés aquest punt, el capital social quedarà fixat en 28.979.756,70 euros i estarà representat per 96. 599.189 accions de 0,30 euros de valor nominal.

El punt setè de l'ordre del dia proposa una autorització al consell d' administració per que, en el termini de cinc anys, pugui adquirir accions de la Societat als exclusius efectes de la seva amortització en el marc de la política de retribució a l'accionista.

Els accionistes que es trobin presents o representats a la junta tindran dret a una prima d'assistència de 0,005 euros bruts per acció d'Ercros que posseeixin. Aquesta prima serà abonada als accionistes, amb independència que assisteixin a la junta de forma presencial o telemàtica.

 

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Junta d'accionistes
Barcelona,
Junta d'accionistes
Barcelona,
Junta d'accionistes
Barcelona,