Ercros tanca el primer semestre amb un benefici de 5,6 milions

Barcelona
El primer semestre del 2015 ha confirmat la recuperació de l'activitat d’Ercros apuntada al començament de l'exercici. Durant aquest període, la companyia ha obtingut un benefici de 5,55 milions d'euros, comparats amb els 2,36 milions d'euros obtinguts durant el primer semestre del 2014; una millora de 3,19 milions d'euros respecte del resultat aconseguit al mateix període de l'any passat.

Als sis primers mesos del 2015, la xifra de negocis ha pujat a 319,97 milions d'euros; un 2,6% per sobre de l'obtinguda al primer semestre del 2014 (311,90 milions d'euros). L'explicació d'aquesta pujada es troba en el repunt de l'activitat i en l'apreciació del dòlar respecte de l'euro, que han possibilitat tant una millora del preu dels productes finals, particularment els destinats a l'àrea del dòlar, com un augment del volum de vendes, per la major exportació generada.

Les vendes a l'exterior van representar el 49% de les vendes totals, un punt percentual més que al mateix període del 2014. Per mercats, les vendes van créixer un 23% als països de l'OCDE i de la resta del món (àrea del dòlar) mentre que van decréixer un 6,6% a la Unió Europea i van augmentar lleugerament al mercat interior (0,7%).Aquesta situació ha beneficiat a les divisions de farmàcia i química intermèdia, la xifra de negocis de les quals s'obté majoritàriament al mercat exterior.

En concret, la divisió de farmàcia ha millorat les seves vendes un 28%, per la bona marxa dels seus principals productes, i ha tancat el semestre amb un benefici de 2,89 milions d'euros enfront del benefici de 0,38 milions d'euros obtingut al primer semestre del 2014.

La divisió de química intermèdia també ha augmentat les seves vendes, en aquest cas un 1,7%. Aquest fet juntament amb la reducció del cost de la seva matèria primera més important, el metanol, ha possibilitat una significativa millora del marge del negoci que s'ha traduït en un resultat semestral de 5,37 milions d'euros, dues vegades i mitja superior al resultat del primer semestre de l'any passat que va ser de 2,16 milions d'euros.

Pel que fa al grup de negocis associats al clor, malgrat el lleu increment de les vendes (0,4%) per la millora del preu de la sosa càustica i l'augment del volum de vendes del PVC, el fort encariment de l'electricitat ha penalitzat la rendibilitat d'aquests negocis de tal forma que el resultat dels sis primers mesos de l'any ha estat de -2,71 milions d'euros enfront dels -0,18 milions d'euros del mateix període del 2014.

Tornant al compte de pèrdues i guanys de tota la companyia, al primer semestre del 2015 les despeses han augmentat un 2,6% fins a arribar als 305,75 milions d'euros (298,13 milions d'euros al primer semestre del 2014). En aquest capítol, cal destacar l'increment de l'1,7% de les despeses de personal, principalment per la recuperació parcial de la congelació salarial acordada als exercicis anteriors. La plantilla mitjana d’Ercros entre el gener i el juny del 2015 estava integrada per 1.368 persones, 20 persones menys que un any abans degut principalment a la venda de la fàbrica de Palos de la Frontera que es descriu més endavant.

Al capítol de les despeses, la variació més significativa s'ha produït una altra vegada als costos variables. D'una banda, els aprovisionaments han caigut un 5,5% per la baixada de les matèries primeres, encapçalada per l'etilè i el metanol. Per l'altra, les altres despeses d'explotació han pujat un 15%, principalment per l'augment dels subministraments. Dins d'aquest epígraf, destaca el cost de l'electricitat, que ha pujat un 26% i ha tingut un impacte de 8,96 milions d'euros a l’ebitda de la companyia, gairebé igual a la caiguda del cost dels aprovisionaments.

La bona marxa dels mercats de l'àrea del dòlar, la baixada del cost de les matèries primeres i les millores de productivitat han permès neutralitzar la forta pujada de l'electricitat i propiciar un augment de l’ebitda des dels 15,40 milions d'euros del 2014 als 17,92 milions d'euros del 2015. Una millora de 2,52 milions d'euros, equivalent a un augment del 16,4%. En relació amb les vendes, el marge de l’ebitda ha passat del 4,9% al 5,6%.

Després de les amortitzacions, que han augmentat un 6,7%, i del resultat financer, que ha experimentat una important millora gràcies a les diferències de canvi registrades per l'apreciació del dòlar enfront de l'euro, el resultat del primer semestre del 2015 s'ha situat en 5,55 milions d'euros, una xifra que més que duplica el resultat de 2,36 milions d'euros obtingut entre el gener i el juny del 2014.

El 2 de juny del 2015, Ercros i Salinas del Odiel van formalitzar la compravenda d'Electroquímica de Huelva, empresa filial d’Ercros, propietària de la fàbrica de Palos de la Frontera i titular de la concessió de la Salina de Huelva, després de la seva aportació per part d’Ercros l'1 de maig d'aquest mateix any. L'import total de la transacció va pujar a 3,95 milions d'euros. Aquesta operació no ha tingut impacte en el compte de resultats.

A l'anàlisi econòmica del balanç, s'observa una disminució de 4,18 milions d'euros als actius no corrents per l'increment de les amortitzacions i la contenció de les inversions. El capital circulant, per la seva banda, va augmentar en 17,42 milions d'euros per les majors vendes realitzades.

El resultat obtingut i l'import de la darrera ampliació de capital desemborsada al gener del 2015 han contribuït a la millora del patrimoni de la societat, que s'ha vist incrementat en 6,15 milions d'euros entre el 31 de desembre del 2014 i el 30 de juny del 2015.

Al tancament del semestre, el deute financer net era de 105,58 milions d'euros. L'augment del deute en 6,06 milions d'euros es deu al major ús del contracte de factoring sindicat, que ha estat possible gràcies a la recuperació de les vendes i a les condicions més favorables d'aquest nou contracte.

De cara a la resta del 2015, Ercros confia en mantenir un bon ritme d'activitat, tenint en compte l’alentiment propi de la segona part de l'any, i en obtenir uns marges sense canvis significatius, excepte en el cas del grup de negocis associats al clor que podria afrontar noves pujades de l'electricitat en línia amb el què ha anticipat el mercat de futurs d'aquest subministrament. Malgrat això, l'empresa espera culminar l'exercici sense apartar-se del seu actual camí de recuperació. A mig termini, el repte és la reestructuració del grup de negocis associats al clor com a conseqüència de la prohibició de fer servir la tecnologia de cel•les de mercuri a les plantes d'electròlisis a partir de l'11 de desembre del 2017.
Resultats1S2015 català 1

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.