Ercros tanca el primer semestre amb un benefici de 19,6 milions

Barcelona
Ercros ha finalitzat el primer semestre de 2016 amb un benefici de 19,64 milions d'euros, 3,5 vegades més gran que l'obtingut en el mateix període de l'any passat.Aquest benefici, que millora en 2,64 milions d'euros l'estimació realitzada per la companyia el 25 de maig, és resultat de la potenciació dels productes amb més futur i dels plans de reestructuració duts a terme en els darrers anys, que han permès sanejar la companyia, reduir els costos fixos i beneficiar-se de la recuperació econòmica.

En els sis primers mesos de 2016, la xifra de negocis ha assolit els 314,42 milions d'euros, un 1,7% menys que l'obtinguda en el primer semestre de 2015. Aquesta disminució s'explica: (a) perquè en el propassat exercici s'incloïa les vendes de la fàbrica de Palos i de la Salina de Huelva, que van ser venudes el 2 de juny de 2015; i (b) per l'efecte de traslladar als productes finals la caiguda dels preus de les principals matèries primeres (metanol i etilè), la qual cosa és especialment ressenyable en el cas de la Divisió de Química Intermèdia. A les altres àrees d'activitat -el Grup de Negocis Associats al Clor i la Divisió de Farmàcia- la xifra de negocis ha evolucionat a l'alça (un 3% i un 6%, respectivament).

Les despeses van ser de 278,96 milions d'euros, fet que suposa una caiguda del 7,5% respecte del mateix període de l'any anterior. Els epígrafs d'aquest capítol que presenten una major variació, en comparació amb la primera meitat de 2015, són els subministraments –que cauen un 26,8% per la disminució del preu de l'electricitat i el gas- i els aprovisionaments –que cauen un 4,8% per la baixada de les matèries primeres. En els darrers sis mesos, el pes de la suma d'aprovisionaments i subministraments sobre la xifra de negocis ha passat del 64% al 58%, una disminució de sis punts de percentatge.

També cal ressenyar la disminució de l'1,1% de les despeses de personal per l'efecte combinat, d'una banda, de la reducció de la plantilla mitjana en 33 persones, principalment per la venda de les instal·lacions de Palos de la Frontera ja esmentada, i, per l'altra, de l'augment salarial del 3,5%. L'augment salarial inclou la recuperació que restava pendent del salari congelat els anys 2010-2012. Al 30 de juny de 2016, la plantilla era de 1.368 persones.

Entre el primer semestre de 2015 i de 2016, l'ebitda ha passat de 17,92 milions d'euros a 33,78 milions d'euros, un augment de 15,86 milions d'euros, equivalent al 88,5%. El major augment es troba en el Grup de Negocis Associats al Clor, l’ebitda del qual s'ha multiplicat per 3,8 vegades fins els 20,67 milions d'euros; l'ebitda de la Divisió de Farmàcia ha millorat un 10% i el de la Divisió de Química Intermèdia, un 3%. Conseqüència d'aquesta millora és el significatiu augment del marge brut de la companyia (ebitda sobre vendes) que ha passat del 5,6% al 10,7%.

La variació de les amortitzacions ha estat poc significativa, mentre que les despeses financeres s'han reduït un 24,4 %. Els resultats per diferències de canvi han estat de -0,10 milions d'euros enfront dels 1,55 milions d'euros del primer semestre de 2015, per la relativa recuperació de l'euro davant del dòlar. Finalment, els impostos als guanys han pujat a 1,48 milions d'euros davant dels 0,06 milions d'euros del primer semestre de 2015.

Conseqüència de tot això és que el benefici d'Ercros dels sis primers mesos de 2016 ha estat de 19,64 milions d'euros enfront dels 5,55 milions d'euros obtinguts en el mateix període de 2015, un augment de 14,09 milions d'euros.

Pel que fa al balanç, cal destacar els següents aspectes: el capital circulant ha augmentat en 5,40 milions d'euros pel major saldo de clients, i el patrimoni net ha augmentat en 19,19 milions d'euros pels beneficis obtinguts durant el període de referència. Al tancament del semestre, el deute financer net (DFN) era de 73,70 milions d'euros enfront d'un deute de 91,23 milions d'euros al 31 de desembre; una disminució de 17,53 milions d'euros que s'ha reflectit en la ràtio de cobertura del deute (DFN/ebitda ) que en els darrers 12 mesos ha passat de 6,23 a 1,52.

De cara a la resta de 2016, Ercros preveu continuar el camí positiu que ha marcat el primer semestre de l'any. És important tenir present, però, que el segon semestre inclou els mesos d'agost i desembre que, per raons estacionals, presenten una activitat significativament menor que els altres mesos.

Ercros NP 25-07-2016 resultats primer semestre

 Descarregar document

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.