Ercros tanca el primer trimestre amb beneficis

Barcelona
Per primera vegada en els darrers quatre anys, Ercros tanca el primer trimestre amb un resultat positiu, tot i la tradicional debilitat estacional que la indústria química experimenta en els primers mesos de l'any.

El benefici acumulat d'aquest primer trimestre ha estat de 0,40 milions d'euros davant la pèrdua de 2,78 milions d'euros incorreguda en el mateix període del 2014, una diferència de 3,18 milions d'euros.

L'import de les vendes ha estat de 152,41 milions d'euros, un 1,8% més que en el mateix període de l'any anterior. El lleuger repunt de l'activitat juntament i l'apreciació del dòlar respecte de l'euro han fet possible tant una millora del preu dels productes finals, particularment dels destinats a l'àrea del dòlar, com un augment del volum de vendes gràcies a la major exportació generada. D'aquesta situació se n’han beneficiat, fonamentalment, les divisions de química intermèdia i farmàcia, ja que la seva xifra de negocis s'obté majoritàriament en el mercat exterior.
 

Les despeses també han experimentat un augment, en aquest cas del 1,7%, fins a arribar als 145,09 milions d'euros. En aquest capítol, cal destacar l'increment del 2,4% de les despeses de personal, principalment, per la recuperació parcial de la congelació salarial en els exercicis 2010 i 2011.

Dins l'epígraf de les despeses, els moviments més significatius es produeixen en els costos variables. D'una banda, els aprovisionaments cauen (-6,7%), i, de l'altra, les altres despeses d'explotació pugen de forma significativa (+ 17,6%), fonamentalment a causa de la baixada de les matèries primeres, en el primer cas, i a la pujada del cost dels subministraments, en el segon.

Concretament, els subministraments s'han encarit un 38,9%, però l'evolució ha estat molt desigual entre els diferents components: mentre que la factura de l'aigua i del gas ha baixat lleugerament, el cost de l'electricitat ha experimentat una pujada significativa. Comparant el primer trimestre del 2015 amb el corresponent del 2014, el conjunt dels subministraments han costat a la companyia 6,81 milions d'euros més.

Malgrat aquest important increment del cost dels subministraments, l'ebitda total del trimestre ha pujat a 5,26 milions d'euros enfront dels 4,42 milions d'euros del mateix període del 2014, una millora del 19%. L'ebitda ordinari ha estat de 4,70 milions d'euros (4,66 milions d'euros el 2014) i l'ebitda no recurrent de 0,56 milions d'euros (-0,24 milions d'euros el 2014).

Una altra dada remarcable dels comptes del primer trimestre ha estat el resultat financer, que ha pujat a 0,11 milions d'euros davant la xifra de -2,45 milions d'euros de l'any anterior. Aquest canvi de signe es deu principalment a les diferències de canvi positives registrades per l'apreciació del dòlar davant l'euro.

Tot això, juntament amb una amortització de 4,98 milions d'euros, en línia amb la xifra presentada al primer trimestre de l'exercici anterior, ens porta al resultat de 0,40 milions d'euros que, com s'ha assenyalat més amunt, supera en 3,18 milions d'euros l'obtingut en el mateix període del 2014, que va ser de -2,78 milions d'euros.

De les partides del balanç, cal destacar l'augment del capital circulant, en 13,58 milions d'euros, conseqüència del major volum d'actius corrents, que al seu torn reflecteix l'augment de vendes experimentat al llarg del trimestre. El major ús del factoring que el finançament d'aquests actius corrents ha requerit és el que explica l'augment del deute financer net de 10,20 milions d'euros.

Aquest primer trimestre del 2015 confirma l'excepcionalitat del quart trimestre del 2014 i torna a situar la companyia en el camí de recuperació apuntada l'any passat.

Entre els factors positius que convé ressaltar hi ha el repunt de l'activitat i la substancial apreciació del dòlar enfront de l'euro, que es noten tant en els preus dels productes finals com en el volum venut i en els marges. De nou el contrapunt a aquest escenari ve pel costat del cost de l'energia elèctrica.
Nota rdos 1T2015 català Page 3
 Descarregar document

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.