Informe financer anual del 2022

Informació financera
Barcelona

Tota la informació economicofinancera i no financera de l'exercici

L'informe financer anual del 2022 conté els informes de gestió individual i consolidat, els informes d'auditoria individual i consolidat, els comptes anuals individuals i consolidats i l'informe de responsabilitat social empresarial – estat d'informació no financera.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada