Informe financer del primer semestre del 2021

Informació financera
Barcelona

L'informe financer del primer semestre del 2021 conté, entre d’altra, la següent informació individual i consolidada: el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'estat d'ingressos i despeses, l'estat total de canvis en el patrimoni net o l'estat de fluxos d'efectiu. 

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,