Informe financer del primer semestre del 2023

Informació financera
Barcelona

Tota la informació financera sobre el primer semestre

L'informe financer del primer semestre de 2023 conté, entre d'altra, la informació individual i consolidada següent: el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'estat d'ingressos i despeses, l'estat total de canvis en el patrimoni net o l'estat de fluxos d'efectiu.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,