Informe financer del segon semestre del 2019

Informació financera
Barcelona

Tota la informació financera sobre el segon semestre

L'informe financer del segon semestre del 2019 conté, entre d'altra, la següent informació individual i consolidada: el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'estat d'ingressos i despeses, l'estat total de canvis en el patrimoni net o l'estat de fluxos d'efectiu.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,