Iniciada una reducció del 5,34% del capital social per amortitzar l'autocartera

Capital social
Barcelona

De conformitat amb allò que estableix l'article 227 de la Llei 6/2023, de 17 de març, dels Mercats de Valors i dels Serveis d'Inversió, Ercros, S.A. (d'ara endavant «Ercros» o «la Societat»), i amb relació a les comunicacions d’altra informació rellevant núm. 16.755, de 10 de juny de 2022 i núm. 23.116, de 16 de juny de 2023, mitjançant aquest escrit, comunica la següent: 

INFORMACIÓ RELLEVANT

El 16 de juny de 2023 la junta general ordinària d'accionistes de la Societat va aprovar una reducció del capital social de 1.548.897,00 euros, mitjançant l'amortització de les 5.162.990 accions pròpies que posseeix la Societat en autocartera, de 0,30 euros de valor nominal, representatives del 5,34% del capital social.

El consell d'administració de la Societat celebrat el mateix 16 de juny, amb posterioritat a la junta d'accionistes, va acordar, a la vista d’allò aprovat per la junta en el punt tercer de l'ordre del dia, executar la reducció del capital social. Després d'aquesta operació, el capital social d'Ercros quedarà fixat en 27.430.859,70 euros, corresponent a 91.436.199 accions, de 0,30 euros de valor nominal.

Les accions que seran amortitzades van ser adquirides per la Societat en el marc de la política de retribució a l'accionista pel període 2021-2024. Mitjançant l'amortització de les accions pròpies que Ercros té en autocartera, els accionistes veuran automàticament incrementat el seu percentatge de participació en el capital social.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.