La junta d'Ercros aprova un dividend de 0,05 euros

Barcelona 15 de juny de 2018.La junta general ordinària d'accionistes d'Ercros, que s'ha celebrat avui a Barcelona, ​​ha aprovat totes les propostes d'acord que conté l'ordre del dia, entre les que destaquen les mesures de retribució a l'accionista, amb un import total que ascendeix a 15,6 milions d'euros, que equival al 35% del benefici de 2017 que va ser de 44,63 milions d'euros. Aquest import és 2,2 milions d'euros superior al que la Societat va dedicar a retribuir a l'accionista el 2016 i que va suposar un desemborsament del 30% del benefici d'aquell exercici. L'objectiu d'Ercros és assolir el 2020 un 50% del benefici.


Junta Ercros 2018 Foto 1

 

La primera d'aquestes mesures, el pagament d'un dividend en metàl·lic de 0,05 euros per acció, suposa un desemborsament de 5,6 milions d'euros (un 12,5% del benefici). La segona mesura és la reducció del capital social en 930.897 euros a fi d'amortitzar els 3,1 milions d'accions pròpies adquirides per Ercros per un import de 10 milions d'euros (un 22,5% del benefici).

Segons el president d'Ercros, Antonio Zabalza, «Després d'un any d'experiència, la recompra i amortització d'accions pròpies s'ha traduït en un augment del benefici per acció i del percentatge de participació de cada accionista en el capital social, i així mateix ha aportat liquiditat al valor i ha contribuït a millorar la seva cotització». De fet, al llarg de 2017, l'acció d'Ercros va mantenir el camí ascendent iniciat el 2016; i aquesta revaloració ha continuat en el present exercici. En el que portem transcorregut de 2018, l'acció s'ha revalorat tant com en tot l'any passat (55,4%) i la capitalització de la companyia s'acosta als 500 milions d'euros.

En la seva intervenció, el president ha destacat l'esforç realitzat per Ercros el 2017 per culminar amb èxit la primera fase del Pla Act. Segons, Antonio Zabalza, «A més d'ampliar la nostra capacitat de producció -el que s'hauria de traduir en un augment de la xifra de negocis- les noves inversions comporten un augment de marges ja que la tecnologia implantada és més eficient en el consum d'energia, té una taxa d'utilització de les plantes més elevada i uns costos fixos més competitius, tant en despeses de personal com de manteniment. Finalment, després de l'execució total del Pla Act, a mitjans de l'any vinent, el nostre parc industrial haurà experimentat una renovació molt rellevant, que situarà els principals processos industrials de les tres divisions d'Ercros a la frontera tecnològica actual».

El president ha destacat que tot i el repte industrial i financer plantejat, el major volum de recursos generats per la companyia està permetent compatibilitzar el finançament del Pla Act amb un nivell d'endeutament per sota dels 100 milions d'euros: «Aquesta deute moderat i els bons resultats ens han permès complir amb comoditat les condicions fixades en la política de retribució a l'accionista».

Respecte de la marxa de l'activitat el 2018, el president ha assegurat que, a la vista de les estimacions del primer semestre de l'any, que preveuen un ebitda de 41 milions d'euros i un benefici de 27 milions d'euros, i tot i saber que la segona meitat de l'any inclou els mesos d'agost i desembre, que són estacionalment baixos, la millora permet visualitzar un bon resultat per al conjunt de l'any.

Han concorregut a la junta 7.526 accionistes titulars de 78.793.965 accions, que representen el 70,999% del capital subscrit.


 Descarregar document

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.