La junta general d'accionistes d’Ercros aprova la nova política de retribució a l'accionista

Junta d'accionistes
Barcelona

Antoni Zabalza, president d’Ercros, ha destacat avui, durant la junta general d'accionistes celebrada de manera telemàtica com a conseqüència de l'actual crisi sanitària, la sòlida posició industrial i financera en la qual es troba la companyia.

En el marc de la trobada anual amb els accionistes, s'han aprovat tots els punts de l'ordre del dia proposats pel consell d'administració, entre els quals es troben: l'aprovació dels comptes anuals; l'estat d'informació no financera; la modificació dels estatuts socials; la modificació del reglament de la junta general d'accionistes; la ratificació de la política de retribució a l'accionista; la reelecció de l'auditor extern; i la reelecció de Carme Moragues Josa com a consellera independent.

El president d’Ercros, Antoni Zabalza, ha iniciat la seva intervenció en la junta fent referència a la crisi sanitària derivada de la covid-19 amb un breu repàs de la situació actual de l'empresa i, en particular, de la seva previsible evolució al llarg del primer semestre de 2021 i fins a finals d'any.

Segons Zabalza, la valoració global sobre la marxa d’Ercros en aquesta primera meitat de l'any 2021 ha estat positiva, la qual cosa permet augurar que l'exercici 2021 serà clarament més favorable que l'exercici anterior. Zabalza preveu per al primer semestre de 2021 un ebitda ajustat de 42,5 milions d'euros, la qual cosa suposaria un augment del 63,7% respecte a l'obtingut en el mateix període de 2020. No obstant això, ha fet una crida a la prudència pels possibles riscos que en els propers sis mesos poguessin manifestar-se i que podrien conduir a un major nivell d'incertesa en la segona meitat de l'any 2021, referint-se concretament a l'augment del preu de l'electricitat, la persistència de la pandèmia a escala mundial i l'augment del preu de les matèries primeres, entre d’altres.

Entre les propostes d'acords sotmeses a la junta, s'han aprovat els comptes anuals de 2020, així com la incorporació i modificació de diversos articles dels estatuts socials per a adaptar el seu contingut a la legislació vigent i al reglament del consell d'administració recentment modificat de conformitat amb les recomanacions del Codi de Bon Govern de les societats cotitzades de 2020. Entre aquestes modificacions, el president ha destacat, en la seva intervenció, la incorporació de la possibilitat de celebrar la junta general de forma exclusivament telemàtica i l'exigència que els consellers han de ser persones físiques.

Així mateix, la junta ha aprovat la política de retribució a l'accionista mitjançant la qual la Societat retribuirà a l'accionista amb un payout màxim (dividend més recompra d’accions per a la seva amortització) del 50% del benefici dels exercicis 2021, 2022, 2023 i 2024. Aquesta retribució quedarà condicionada a l'obtenció per part de la Societat d'un benefici mínim de 10 milions d'euros i que al tancament de l'exercici al qual es refereix la retribució es compleixin les següents ràtios: deute financer net/ebitda ordinari inferior o igual a 2; i deute financer net/fons propis inferior o igual a 0,5.

El president en la seva intervenció ha fet també esment a l'aprovació per part del consell d'administració, en la seva sessió celebrada en el dia d'ahir, del sisè programa de recompra d'accions pròpies per a la seva amortització, que estarà vigent des de l'1 de juliol de 2021 fins al 22 de juny de 2022, amb un import màxim de 15 milions d'euros.

Igualment s'ha acordat la reelecció de la consellera independent Carme Moragues Josa, mantenint-se el nombre de membres del consell en sis membres.

La junta general d'accionistes no ha aprovat cap dels cinc punts de l'ordre del dia proposats a través de la sol·licitud de complement de convocatòria.

Finalment, Zabalza ha conclòs la seva intervenció destacant que Ercros ha superat la pandèmia de la covid-19 sense disrupció de l'activitat industrial, assegurant la salut de les persones treballadores de la companyia i avançant en matèria de medi ambient, sostenibilitat i governança.

El president confia que durant l'any 2021 Ercros consolidarà les millores d'eficiència i rendibilitat obtingudes, complint els objectius de sostenibilitat, descarbonització, digitalització i diversificació assumits en el marc del Pla 3D presentat a l'inici de l'any.

Han concorregut a la junta 6.298 accionistes titulars de 68.802.140 accions, que representen el 68,14% del capital subscrit.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Junta d'accionistes
Barcelona,
Junta d'accionistes
Barcelona,
Junta d'accionistes
Barcelona,