La Societat informa del nomenament de la nova consellera Carme Moragues Josa

Barcelona
Als efectes que preveu l'article 228 del text refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre, Ercros, SA (d’ara endavant, la "Societat"), mitjançant aquest escrit comunica el següent


FET RELLEVANT


El consell d'administració d'Ercros informa del nomenament per cooptació de la Sra. Carme Moragues Josa, com a consellera independent, per cobrir la vacant anticipada a conseqüència de la defunció del conseller Sr. Jordi Dagà Sancho, a proposta de la comissió de nomenaments i remuneració, d'acord amb el que preveuen els articles 244 i 529 decies de la Llei de Societats de Capital.Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.