Nomenament d'assessors

Capital social
Barcelona

Com a continuació de la comunicació d'altra informació rellevant, publicada per la Societat el 7 de març de 2024, amb el número de registre 27.297, en relació amb la sol·licitud d'autorització d'una oferta pública d'adquisició voluntària pel 100% del capital social de la Societat, a un preu de 3,60 euros per acció (l’“Oferta”), presentada el dia 5 de març de 2024 per Bondalti Ibérica, S.L.U., i admesa a tràmit per la Comissió Nacional del Mercat de Valors el 20 de març de 2024 (com va ser comunicat mitjançant comunicació d'una altra informació rellevant publicada el 20 de març de 2024 amb el número de registre 27.566), es fa constar que la Societat ha contractat Evercore Partners International LLP, com a assessor financer, i a Uría Menéndez Abogados, S.L.P., com a assessor legal, per assistir al consell d'administració durant el procés, en el millor compliment dels seus deures i la salvaguarda dels interessos dels accionistes de la Societat.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada