Nota de resultats del primer semestre del 2019

Informació financera
Barcelona

Ercros ha obtingut un ebitda de 29,7 milions i un benefici de 10,5 milions

En línia amb l’anticipat en el fet rellevant del 12-06-19, en el primer semestre de 2019 d’euros. Aquestes xifres són més baixes que les obtingudes en el mateix període de 2018 (un 35,7% i 62,7% respectivament), però s’ha de tenir en compte que en el primer semestre de 2018 els resultats van ser particularment alts.

La causa d’aquesta reducció de resultats és la continuïtat de la fase baixista del cicle del sector del clor-sosa iniciada a meitats de 2018, això no obstant no ha impedit que la xifra de vendes del primer semestre de 2019 hagi assolit els 345.446 milers d’euros, un 3,2% més que en el mateix període de l’any anterior. Aquesta pujada ve associada a l’augment de la producció experimentat després de l’entrada en funcionament de la major capacitat de les plantes de clor i sosa, PVC, poliols i productes farmacèutics de síntesi i fermentació, i es produeix malgrat la caiguda dels preus de venda.

La previsió per al tancament de l’any es veu dificultada per la permanència de les incerteses que estan en l’origen del canvi de cicle que ha patit el sector industrial a tot el món, i per tant el químic, entre les quals es troben el conflicte comercial entre EE.UU. i la Xina; el Brexit i el seu efecte sobre l’economia europea; les tensions entre EE.UU. i l’Iran i la seva pressió a l’alça sobre el preu del petroli; i la decisió d’EE.UU. de revisar els aranzels amb la UE, particularment els referents al sector de l’automòbil, que afecta de forma especial a Alemanya i, per contagi, a la resta d’Europa.

Constatem, tot i així, com a factors positius, els primers indicis que el preu de la sosa està frenant la seva caiguda; una clara baixada del preu de les matèries primeres, que afecta també a l’EDC; i, en comparació amb l’any passat, una reducció del preu de l’electricitat, al menys en el tercer trimestre de 2019. A més, al llarg del segon semestre entraran en funcionament les dues darreres ampliacions de capacitat –de la planta d’electròlisi i de la planta de tabletes per al tractament d’aigua de piscines– que contribuiran a una millora dels marges.

Fetes aquestes excepcions, estimem que per raons estacionals els resultats del segon semestre de 2019 (que inclou els mesos d’agost i desembre) seran previsiblement més baixos que els del primer semestre de 2019, però creiem que ja en el quart trimestre del present exercici els resultats seran millors que els del mateix trimestre de l’any passat.

 

Compte de pèrdues i guanys del primer semestre del 2019 i del 2018

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,