Nota de resultats del primer semestre del 2020

Informació financera
Barcelona

Ercros recupera de forma gairebé completa el volum de vendes que tenia abans de la covid-19

  • En els mesos de maig i juny Ercros va recuperar de forma gairebé completa el volum de vendes mensual que tenia abans de la covid-19. Enfront de la forta caiguda del 30,4% experimentada a l'abril de 2020 respecte del mateix mes de l'any anterior, la caiguda semestral de les tones venudes ha quedat reduïda al 13,8%.
  • Al juny de 2020 Ercros va facturar pràcticament el mateix que la mitjana dels dos primers mesos de l'any, quan la covid-19 encara no s'havia manifestat: 49,3 milions € versus 50,0 milions €. La recuperació de les vendes de maig i juny deixa la caiguda semestral de la facturació en un 18,7%, una caiguda semblant a la del 13% que ja abans de la covid-19 venia experimentant a causa del descens del preu de la sosa i d'altres productes, a conseqüència d'unes matèries primeres més barates.
  • Per causa de la covid-19, la contribució (vendes menys costos variables) va baixar al març i abril respecte dels mateixos mesos de l'any anterior: un 8,3% i un 22,5% respectivament. Però al maig i juny es va situar pràcticament en els mateixos nivells de 2019, deixant la caiguda del semestre en el 6,6%. En termes absoluts, un descens de 7,8 milions €.
  • Atès que la contribució va caure menys que les vendes, el marge de contribució (la contribució per € facturat) del primer semestre de 2020 va ser superior al del primer semestre de 2019: 38,0% versus 32,8%. En el primer semestre de 2020, el marge de contribució va augmentar de mitjana 5,2 punts de percentatge.
  • L’ebitda ajustat del primer semestre de 2020 va ser de 25,96 milions €, mentre que l’ebitda ajustat del mateix període de 2019 va ser de 31,64 milions €: un descens semestral del 17,9%. Aquest descens percentual equival, en termes absoluts, a 5,7 milions €, una mica menys que el descens de la contribució (7,8 milions), gràcies al bon comportament dels costos fixos.
  • El resultat del primer semestre de 2020 va ser de 4,4 milions €, 6,1 milions menys que el del mateix període de 2019. La diferència és semblant al descens de l’ebitda (5,7 milions) i de la contribució (7,8 milions).
  • Al final del primer semestre de 2020, el deute financer net (DFN) ascendia a 108,8 milions €, 1,4 milions menys que el DFN al tancament de l'exercici 2019.
  • Malgrat la crisi provocada per la covid-19, els recursos generats per l'empresa en el primer semestre de 2020 han aportat la liquiditat necessària per atendre puntualment les seves obligacions. El flux de caixa lliure generat va ser 14,9 milions €, import molt superior als 1,3 milions € generats en el mateix període de 2019. Aquests recursos han permès retribuir a l'accionista per import de 12,8 milions € i reduir el DFN en 1,4 milions €.
  • Al 30 de juny de 2020, Ercros disposava de liquiditat per import de 63,9 milions €, dels quals 27,0 milions corresponen a tresoreria i 36,9 milions a préstecs no disposats.
  • A més dels efectes del mercat sobre vendes, marges i resultats examinats més amunt, els costos directes de la covid-19 en el primer semestre de 2020 van ascendir a 1,8 milions €, dels quals 0,5 milions van ser per comprar material de protecció i seguretat, 0,7 milions per a altres despeses d'explotació, i els 0,6 milions restants corresponen a la pèrdua per deteriorament del valor d'actius financers (concretament, comptes a cobrar).

 

Comptes de pèrdues i guanys del primer semestre del 2020 i del 2019

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,