Nota de resultats del primer semestre del 2022

Informació financera
Barcelona

Ercros més que duplica el seu benefici

  • El benefici del primer semestre de 2021 que va ascendir a 20,26 milions.
  • L'ebitda ajustat del primer semestre de 2022 va ser 75,20 milions d'euros enfront dels 44,55 milions del primer semestre de 2021; un augment del 68,8%.
  • Les vendes del primer semestre de 2022 van ascendir a 531,86 milions d'euros enfront dels 359,97 milions assolits en el primer semestre de 2021; un augment del 47,8%.
  • A 30 de juny de 2022, Ercros disposava de liquiditat per import de 135,28 milions d'euros, dels quals 36,39 milions corresponen a tresoreria i 98,89 milions, a línies de finançament no disposades.
  • Preveiem que l'exercici 2022 serà millor que el de 2021, tot i que esperem una segona meitat de l'any més feble que la primera per causa de l'elevada incertesa derivada de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia i l'augment del preu de les energies.

 

Compte de pèrdues i guanys del primer semestre de 2022 i 2021

 

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,