Nota de resultats del primer trimestre del 2019

Informació financera
Barcelona

Creixement de vendes i estrenyiment de marges

El primer trimestre de 2019 s’ha caracteritzat per un creixement de les vendes a l’hora que per un estrenyiment de marges a causa de la baixada dels preus dels productes comercialitzats i l’augment del cost de les matèries primeres.

Les vendes d’Ercros en aquest trimestre han assolit els 172,91 milions d’euros, un 4,5% més que les del primer trimestre de 2018.

L’ebitda del període ha passat de 20,76 milions d’euros el primer trimestre del 2018 a 12,97 milions d’euros en el mateix trimestre del 2019, una disminució del 37,5%. Les amortitzacions han augmentat un 5,9%, com a resultat de les inversions posades en marxa, i les despeses financeres han disminuït un 33,1%. La despesa per impost als guanys es redueix fins a 1,25 milions d’euros, de manera que el resultat del període ha quedat en 3,66 milions d’euros enfront dels 9,32 milions d’euros obtinguts en els tres primers mesos de 2018, una disminució del 60,7%.

Tant l’ebitda com el resultat del primer trimestre de 2019 són inferiors als obtinguts en el mateix període de l’any anterior –el seu context macroeconòmic i sectorial va ser excepcionalment positiu– i estan en línia amb la caiguda de marges que està patint el sector químic europeu, causada per la debilitat dels preus dels productes, la forta pujada del cost de les matèries primeres i la desacceleració general de l’activitat econòmica.

En el que portem transcorregut del present exercici, hem vist com continuen sense aclarir-se els riscos que apuntàvem al tancament de l’any passat: persisteix el conflicte comercial entre EUA i la Xina; el preu del petroli es manté alt; i perdura la incertesa al voltant del Brexit i el seu efecte sobre l’economia europea. A la UE continua la baixada cíclica agreujada per la decisió dels EUA de revisar els aranzels amb la UE, particularment els referents al sector de l’automòbil, la qual cosa afecta de manera especial Alemanya i, per contagi, la resta d’Europa. En tot cas, totes les previsions apunten que l’actual cicle baixista serà molt menor i de menors efectes multiplicadors que el de la Gran Recessió.

En el sector del clor-sosa, però, les parades per manteniment programades per al segon trimestre i la dificultat per mantenir les elevades taxes actuals d’utilització de la capacitat productiva –que estan en els seus màxims històrics tant a Europa com als EUA– podrien anticipar una recuperació del preu de la sosa a causa de la menor producció. En el cas d’Ercros, la reducció de marges podria veure’s atenuada per la posada en marxa en el tercer trimestre de l’última ampliació de la capacitat de producció de clor-sosa, que permetrà disposar d’un major volum de sosa per comercialitzar i de més EDC propi amb el qual reduir les compres d’EDC, que és la matèria primera que més s’ha encarit.

 

Compte de pèrdues i guanys del primer trimestre del 2019 i del 2018

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,