Nota de resultats del tercer trimestre de 2023

Informació financera
Barcelona

Ercros obté 42 milions d'ebitda i 6 milions de benefici

  • En els nou primers mesos del 2023, Ercros obté una contribució de 190 milions, un ebitda de 42 milions i un benefici de 6 milions.
  • Aquests resultats s'han assolit malgrat que la demanda de productes químics segueix mostrant signes de debilitat, amb mercats molt volàtils, sotmesos a una competència creixent i en ple ajust a la baixa de preus i volums. El dràstic augment de costos energètics i matèries primeres que la guerra a Ucraïna va provocar el 2022 continua distorsionant el funcionament de les economies europees.
  • Tot i tenir en compte l'alt nivell d'incertesa que avui viu el sector industrial, creiem útil avançar la següent previsió per a l'exercici 2023: vendes de productes acabats, 710-720 milions d'euros; contribució, 230-240 milions; ebitda ajustat, 45-55 milions d'euros; i benefici, 0-10 milions d'euros.
  • En tot cas, Ercros manté una sòlida situació financera, amb 132 milions d'euros de liquiditat, seguirà executant el Pla 3D per tal d'avançar en la descarbonització dels seus processos i operacions, mantindrà la seva presència als mercats en què opera i aprofitarà les oportunitats que se li presentin per defensar els seus marges.
     

 

Compte de pèrdues i guanys dels nou primers mesos de 2023 i de 2022

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,