Nota de resultats del tercer trimestre del 2019

Informació financera
Barcelona

Ercros millora de l’ebitda

El resultat brut d’explotació («ebitda») obtingut per Ercros en el tercer trimestre de 2019 ha estat de 16,75 milions d’euros, un 11,7% per sobre de l’aconseguit en el mateix període de l’any anterior, i lleugerament superior a l’ebitda del segon trimestre del 2019 (un 1,7% més) tot i que, per raons estacionals (inclusió del període de vacances d’estiu), els tercers trimestres acostumen a presentar un menor ebitda que els segons.

Darrere d’aquesta millora de l’ebitda hi trobem, d’una banda, l’augment del volum de vendes i, de l’altra, la major contribució a causa de la pronunciada caiguda del preu dels principals aprovisionaments i subministraments (EDC, electricitat i metanol) davant d’una caiguda més moderada del preu dels productes finals (sosa càustica, PVC i poliols).

Pel que fa al conjunt dels primers nou mesos de l’any, l’ebitda –per import de 46,46  milions d’euros– ha estat un 24,1% inferior a l’assolit en el mateix període de 2018.

Les vendes dels nou primers mesos han ascendit a 503,68  milions d’euros i superen en un 2,6% les assolides en el mateix període de l’any passat. La raó d’aquest augment és el major volum de productes venuts després de les ampliacions de capacitat productiva i es produeix malgrat el descens del preu de venda dels principals productes. L’efecte divisa també ha contribuït a augmentar l’import de la facturació.

En el període de referència, els aprovisionaments han augmentat un 5,9% i els subministraments un 6,6%. L’augment d’ambdós epígrafs no es deu als preus, ja que, com hem assenyalat més amunt, ha continuat la caiguda del preu de les matèries primeres i l’electricitat, sinó al major nivell de producció.

Tot i la reducció de plantilla, les despeses de personal pugen un 6,5% a causa de la major reversió de provisions de reestructuració efectuades el 2018; mentre que les altres despeses d’explotació augmenten un 11,7%, fonamentalment, pels majors despeses logístiques derivades del major volum de productes expedits.

De la resta d’epígrafs del compte de resultats, cal assenyalar el resultat financer, que es redueix un 16,5% tot i el major deute, a causa del seu menor cost financer i el saldo positiu de les diferències de canvi; i l’impost als guanys, que augmenta en 4,84  milions d’euros. De tal manera, que el resultat del període ha estat de 17,31 milions d’euros enfront dels 36,12 milions d’euros dels nou primers mesos de l’any anterior.

Pel que fa al balanç, entre al 31 de desembre de 2018 i el 30 de setembre de 2019, els actius no corrents han augmentat per les inversions realitzades, mentre que el capital circulant ha disminuït, principalment, per la reducció de les existències . El deute financer net ha crescut en 12,62 milions d’euros, fins a arribar als 139,16 milions d’euros a causa principalment del pagament de provisions i altres deutes, que al seu torn s’han reduït en 11,83 milions d’euros.

Ercros preveu que l’ebitda del quart trimestre de 2019 sigui millor que l’aconseguit en el quart trimestre de l’any passat, fet que reduirà la caiguda anual respecte de 2018.

 

Compte de pèrdues i guanys dels primers nou mesos del 2019 i del 2018

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,