Nota de resultats del tercer trimestre del 2021

Informació financera
Barcelona

Ercros manté bons resultats malgrat el major cost de les energies i les matèries primeres

  • El benefici d'Ercros dels primers nou mesos de 2021 (9M21) va ascendir a 26,17 milions d'euros, 5,7 vegades més gran que els 4,58 milions assolits en el mateix període de l'any anterior.
  • L'ebitda ajustat de 9M21 va ser de 61,27 milions d'euros respecte dels 36,95 milions de 9M20; un augment del 65,8%.
  • L'augment de l'ebitda ajustat es va produir principalment gràcies a la forta empenta del preu mitjà dels productes venuts per Ercros, 96,35 milions d'euros, i al major volum venut, 14,63 milions. L'efecte del preu mitjà va més que compensar la pujada també important del cost variable unitari, -74,64 milions, causada per l'augment de les matèries primeres i les energies.
  • Ercros va reduir el deute en 12,12 milions d'euros, situant-lo, el 30 de setembre de 2021, en 72,71 milions d'euros. Tot i l'increment dels costos energètics, les matèries primeres i els nòlits marítims, Ercros manté una sòlida situació financera en disposar de més de 98 milions d'euros de liquiditat.
  • L'exercici 2021 serà clarament millor que el de 2020, encara que preveiem que l'alt cost de les energies afectarà els resultats del segon semestre respecte dels assolits el primer semestre. La nostra previsió per a l'exercici 2021 és la següent. Facturació (milions €): 700 – 750; marge de contribució: 30% – 35%; ebitda ordinari (milions €): 65 – 75; i resultat de l'exercici (milions €): 25 – 30.

 

Compte de pèrdues i guanys dels primers nou mesos del 2021 i del 2020

 

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,