Nota de resultats del tercer trimestre del 2022

Informació financera
Barcelona

El benefici d'Ercros quasi es duplica

  • L'ebitda ajustat dels 9M22 va ser de 88,12 milions d'euros, un 43,8% més gran que l'obtingut als 9M21.
  • El benefici dels 9M22 va pujar a 50,52 milions d'euros, un 93,1% més gran que l'obtingut als 9M21.
  • Les vendes de productes acabats dels 9M22 van pujar a 774,17 milions d'euros, un 40,4% més grans que les aconseguides als 9M21.
  • El 30 de setembre del 2022, Ercros disposava de liquiditat per import de 138,62 milions d'euros, dels quals 49,21 milions corresponen a tresoreria i 89,41 milions, a línies de finançament no disposades.
  • La previsió per a l'exercici 2022 és la següent: ebitda ajustat, 100-115 milions d'euros; benefici, 55-70 milions d'euros; vendes de productes acabats, 950- 1000 milions d'euros; i contribució, 280-310 milions d’euros.

 

Compte de pèrdues i guanys dels nou primer mesos de 2022 i 2021

 

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada

Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,
Informació financera
Barcelona,