Nou reglament de la junta d'accionistes

Junta d'accionistes
Barcelona

Aquest reglament té per objecte reforçar la transparència que ha de presidir el funcionament dels òrgans socials en fer públics els procediments de preparació i celebració de les juntes generals, així com regular l'exercici dels drets polítics dels accionistes, de conformitat amb allò que s'ha disposat a la legislació mercantil vigent i als estatuts de la societat.

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.

Més informació rellevant relacionada