Nova ampliació de capital dins de l'acord amb Yorkville

16 de desembre de 2014.- El Consell d’Administració d’Ercros, de l’11 de desembre del 2014, ha acordat dur a terme una nova ampliació de capital, en el marc de l’acord subscrit el 9 de març del 2012 i modificat el 8 de maig del 2013, amb YA Global Dutch, B.V. (el “Fons”), filial d’un fons d’inversió gestionat per l’empresa americana, Yorkville Advisors, LLC. Els detalls d’aquest acordi la seva modificació posterior estan continguts en els Fets Rellevants remesos a la CNMV amb referència160.119 i 187.214.L’objecte d´aquest acord és engegar un procés d’ampliacions de capital, pel qual aquest Fons es compromet a subscriure les accions emeses per la Societat, per un import màxim de 25 milions d’euros (incloent-hi nominal i prima d’emissió), durant un període de cinc anys. El volum màxim de cada ampliació individual es fixa en 400.000 euros, si bé es contempla la possibilitat que, per acord entre les parts, aquest sostre pugui elevar-se.

D'acord amb el previst en l’acord esmentat, l'ampliació de capital, que es realitza amb exclusió del dret de subscripció preferent, serà subscrita íntegrament pel Fons, l'acceptació de la qual va ser formalitzada ahir, 15 de desembre.

L'import total de l’ampliació present puja a 749.998,08 euros i es realitza mitjançant l'emissió d'1.802.880 accions de 0,30 euros de valor nominal, amb una prima d'emissió de 0,116 euros/acció, la qual cosa suposa un preu d'emissió de 0,416 euros/acció.

Per fixar aquest preu d'emissió, que compta amb l'informe favorable de l'auditor independent assignat pel Registre Mercantil de Barcelona, el Consell d'Administració ha pres com a referència el preu de tancament de l'acció l'11 de desembre del 2014.

Les noves accions que s’emetran representen l'1,606% de les accions en circulació actualment. Després de l'operació, el capital social d’Ercros tindrà un import de 34.225.941,30 euros i estarà representat per 114.086.471 accions.

 Descarregar document

Ercros garanteix que els fets rellevants que figuren en aquesta pàgina es corresponen exactament amb els remesos per la Societat a la CNMV, i difosos per aquesta al mercat. Els fets anteriors als inclosos en aquest apartat, es troben disponibles en la web de la CNMV.